Uw commentaar ...
Weldaad

Weldaad (Tjalk)
Bron:Fan Fryske Groun 24-12-1926
www.noordnl.nl
In de vaart:1883 - ?
Tonnage: 67

Eigenaar(s)

1887 - 1903G.W. Stuut
 

Kapitein(s)

1887 - 1903G.W. Stuut