Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Rembrandt (1857)
Bithinia (1903)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 15 Sept.
Het stoomschip Rembrandt, kapt. de Haan, op de Peijser Haken, tusschen Pillau en Koningsbergen, aan den grond vastgeraakt, (zie ons no. van 14 dezer), is weder in vlot water gekomen, en was bezig voor herwaarts te laden.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16-09-1857

In de Ostsee-Zeitung wordt van den 5° dezer uit Colberg per telegraaf gemeld:
"Het Hollandsche schip Dankbaarheid, kapitein Potjer is heden nacht ten 11 ure door een Deensch oorlogsstoomschip aangehouden. De bemanning verhaalde dat gister een Hollandsen stoomschip genomen is. De Deen bezette het stoomschip met 8 man en liet 8 man van de bezetting aan boord.
Hierbij voegt de Ostsee-Zeitung de volgende opmerkingen : Mogt dit berigt bevestigd worden, dan is het genomen schip vermoedelijk de Hollandsche stoomboot Rembrandt (van de Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij), die den 1e dezer te Swinemünde is binnengeloopen, zonder een Deensch oorlogsschip gezien te hebben, en die gister namiddag weder van Swinemünde in zee is gestoken. In de notificatie van den Deenschen schout-bij-nacht von Dockum van den 18e Maart komt o. a. de volgende bepaling voor: De neutrale vaartuigen, die zich thans in de haven bevinden, zullen hunne lading kunnen completeren en de haven kunnen verlaten tot den 4e April. Na dezen datum zullen alle neutrale, de haven van Swinemünde verlatende, vaartuigen door de schepen van het eskader worden opgebragt." Daar volgens bovenbedoeld berigt de Rembrandt reeds den 4e April zou zijn opgebragt, zoo schijnt het alsof de Deensche bevelhebber elk neutraal schip, dat sedert den 18e Maart te Swinemünde is binnengeloopen, ook al heeft het van de blokkade niets gezien of kunnen zien, als een verbreker der blokkade wil beschouwen.
Het is hierbij intusschen de vraag of de betrokken neutrale Regeringen daarbij het stilzwijgen zullen bewaren. "
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 09-04-1864

Amsterdam, 14 Julij.
Het stoomschip Rembrandt, te Kopenhagen opgebragt, wordt, hoewel het proces in hooger beroep nog niet uitgewezen is, door de Deensche marine als kustvaarder gebruikt en is op 4 Julij den Sond gepasseerd, vermoedelijk om in Jutland tot het transporteren van troepen te dienen.
Algemeen Handelsblad, 16-07-1864