Delfzijl: De Vereeniging (1831)

Vlagnummers en leden van het college (voor zover in de database aanwezig).
Tussen haakjes de jaren van lidmaatschap, indien bekend.
  Uw commentaar ...
D77Albers, Geert Geerts (± 1851-1874)D21Hoberg, G. (± 1892-1901)D8Rottinghuis, C.G.P. (± 1874-1879)
D87Albers, H.G. (± 1879)D62Hoff, E.A. (± 1860-1862)D90Schelts, B.E.F. (± 1856-1862)
D77Albers, Jan (± 1898-1901)D62Hoff, Freerk (± 1849-1856)D49Scherphuis, E. (± 1869-1892)
D77Albers, Jan G. (± 1879-1889)D11Huisman, Egbert Rentes (± 1833-1853)D49Scherphuis, E.H. (± 1864)
D75Apol, H.J. (± 1879-1884)D84Huisman, Nantko Jans (± 1853-1892)D35Schrader, Johann Heinrich Carl (± 1889-1892)
D51Arkema, N. (± 1892-1902)D11Huseman, H. (± 1884-1892)D35Schreuder, H.J. (± 1851-1874)
D93Arkema, Pieter (± 1879-1902)D99Jager, A.J. (± 1874-1892)D1Schreuder, J.H. (± 1874-1892)
D68Baas, Cornelis Cornelsz. (± 1898-1902)D23Jager, R.B. (± 1860)D35Schreuder, S.H. (± 1879-1884)
D96Bakker, A.F. (± 1857-1864)D83Jager, W.H. (± 1879-1902)D91Schuitema, L.H. (± 1856)
D66Bakker, A.F. (± 1853-1856)D75Jonge, A.O. de (± 1851-1862)D74Schuur, G.E. (± 1851-1852)
D4Balkema, F. (± 1889-1892)D17Jonge, Albert Eltjes de (± 1862-1879)D24Schuur, Jurrien Reinders (± 1884-1889)
D69Balkema, R. (± 1879)D18Jonge, Albert Eltjes de (± 1889-1892)D27Siccama, Steffen Hindriks (± 1839-1854)
D87Balkema, R. (± 1884-1889)D23Jonge, Augustinus E. de (± 1862-1879)D66Sissingh, A. (± 1849-1856)
D95Bloema, G.F. (± 1856-1860)D71Jonge, G.A. de (± 1850-1852)D3Smaal, J.A. (± 1874-1892)
D31Boekhold, T. (± 1874-1892)D45Jonge, Hendrik Berends de (± 1848-1869)D53Smaal, L. (± 1879-1892)
D87Boekhoudt, H.G. (± 1855-1869)D22Jonge, Jan Hendrriks de (± 1859-1869)D1Smaal, N.A. (± 1833-1852)
D60Boer, D. (± 1879-1892)D15Jurrema, W.J. (± 1864)D69Smaal, N.J. (± 1849-1860)
D34Boomgaard, Christoffer Ariaan (± 1842-1834)D1Kaijser, W. (± 1856-1862)D1Smaal, N.J. (± 1852-1853)
D8Boompaal, J.H. (± 1869)D80Kayzer, H. (± 1889-1901)D23Smit, Andries Wolter (± 1884-1892)
D56Boompaal, Jan H. (± 1879-1889)D25Kayzer, J.W. (± 1879-1903)D39Smit, B.W. (± 1874)
D92Borg, Lutje Arends van der (± 1856-1864)D8Kleindijk, Wiert Harms (± 1833-1834)D96Smit, J. (± 1869-1884)
D52Borst Dzn., Cornelis (± 1879-1902)D44Kok, Willem Kiers (± 1849-1852)D1Smit, Ludde (± 1898-1903)
D78Borst, A.J. (± 1851-1864)D16Krak, Pieter (± 1834)D23Spijkman, Klaas Lugies (± 1834-1856)
D15Borst, F.J. (± 1860-1862)D39Kremer, J. (± 1879-1892)D43Spithorst, P.E. (± 1856-1892)
D40Bos, E.T. (± 1862-1899)D80Kruimel, Nicolaas (± 1860-1864)D12Stamhuis, L.E. (± 1859-1864)
D42Bos, Luchien Luchiens (± 1844-1892)D38Kruize, H.B. (± 1879-1892)D3Star, P.E. (± 1864)
D65Bos, P. (± 1898-1899)D37Kuen Rzn., Berent Bruins (± 1842-1864)D47Stenger, Jan Christaans (± 1849-1856)
D65Bos, P.L. (± 1879-1892)D45Kuiper, M. (± 1892)D14Stenger, Jan Christiaan (± 1879-1902)
D98Bossinga, Jurjen Roelofs (± 1856-1862)D61Kuipers, F. (± 1879-1884)D70Stenger, Johannes (± 1849-1892)
D12Bossinga, Roelof Jurjens (± 1833-1834)D18Kuipers, M. (± 1860-1864)D30Stratingh, L.P. (± 1842-1848)
D27Bouman, G.H. (± 1889-1992)D90Leest, Hindrik Fokkes van der (± 1874-1879)D51Stukje, Albert H. (± 1894)
D9Brakke, Harm Hindriks (± 1833-1855)D59Leeuw, E.T. (± 1849-1855)D6Suk, W.J. (± 1856-1864)
D58Brakke, Hindrik Harms (± 1856-1892)D67Leeuw, Hemmo (± 1879-1902)D8Taay, G.M. (± 1857-1864)
D26Brandt, Siewert Frederiks (± 1854-1860)D73Leeuw, Jan Hemmes (± 1849-1864)D4Taay, Roelof F. (± 1833-1844)
D33Broekema, C. (± 1892-1899)D7Leeuw, T.D. (± 1833-1844)D13Tap, Harm H. (± 1869-1892)
D2Broekema, H.C. (± 1856-1874)D41Leeuwe, Hinderikus (± 1874-1889)D64Teerling, F.J. (± 1879-1892)
D12Brouwer, E.P. (± 1869-1898)D99Leeuwe, Tjapko Tjapkes (± 1856-1869)D51Teerling, G.J. (± 1879-1889)
D47Brouwer, J.P. (± 1879-1889)D52Legger, T.P. (± 1848-1862)D50Teerling, G.J. (± 1892)
D81Brouwer, Jan Sjabbes (± 1856-1892)D46Lodewijks, Johannes Jans (± 1879-1892)D32Tersteegh, G.J. (± 1842-1852)
D33Bruinius, H.J. (± 1842-1848)D65Lodewijks, Johannes Jans (± 1849-1860)D88Valom Jr., J.J. (± 1855-1902)
D30Bruyn, Gerrit (± 1889-1902)D67Ludolphi, G. (± 1849)D72Valom, M.J. (± 1856-1860)
D26Buren, J.E. van (± 1874-1879)D33Mandema, Coenraad Jan (± 1853-1884)D25Veen, Berend J. van (± 1862-1874)
D17Buuren, J. van (± 1833-1834)D16Manties, J.M. (± 1859-1864)D9Veldman, J.K. (± 1879-1892)
D79Dam, G. (± 1879)D55Martens, T. (± 1874)D4Veldman, L. (± 1898-1901)
D74Deisz, P.J. (± 1879-1884)D78Medok, Jan P. (± 1874-1884)D27Velthuis, H. (± 1898-1903)
D76Dijk, A. van (± 1879-1892)D50Meijer, Harmannus (± 1879-1884)D51Venninga, Edsard Amses (± 1856-1869)
D28Dijk, G.E. van (± 1852-1855)D5Metus, A. (± 1869-1892)D25Verkade, G.C. (± 1839-1844)
D48Dijk, G.E. van (± 1849-1862)D18Middel, Jan Harms (± 1833-1834)D8Visser, B.H. (± 1889-1903)
D28Dijk, J.T. van (± 1845-1852)D55Middel, K. (± 1862)D29Visser, G.L. (± 1842-1884)
D60Dijk, Willem Jans (± 1862-1869)D82Middel, Thomas Jans (± 1851-1892)D2Visser, J.O. (± 1833-1834)
D28Dijken, H.W. van (± 1864-1892)D97Mooi, Jan Jans (± 1856-1860)D10Visser, Swerus Obbes (± 1833-1834)
D44Dijkstra, Pieter (± 1862-1884)D36Naatje, Lammert Jans (± 1842-1864)D98Visser, Th. (± 1869-1899)
D51Dijkstra, Tammo Tjaards (± 1849-1856)D55Nanning, F.D. (± 1879-1892)D14Vos, Derk P. (± 1860-1874)
D41Donga, Albert Jans (± 1844-1856)D73Nieuwenhuis, J.W. (± 1879-1884)D11Vos, Johannes Pieters (± 1859-1879)
D41Donga, Jan Alberts (± 1860-1862)D6Nijhoff, H. (± 1869-1874)D59Vos, Johannes Pieters (± 1884-1889)
D100Donga, Jan Alberts (± 1856)D78Ohlsen, B. (± 1892-1902)D66Vos, K.J. (± 1864-1869)
D20Drewes, R. (± 1902)D54Ohlsen, H.E. (± 1879-1899)D61Waterborg, H. (± 1889-1892)
D3Edema, Siert Jans (± 1856-1862)D4Ohlsen, J.B. (± 1862-1879)D49Wattum, Cornelius Geerts van (± 1856-1862)
D79Eeftingh, G.H. (± 1889-1892)D71Oosting, P.E. (± 1879-1892)D49Wattum, R. van (± 1849)
D5Eilts, E.C. (± 1833-1848)D57Oosting, Roelof (± 1879-1902)D60Weij, Pieke Harmz. (± 1849-1850)
D74Eilts, J. (± 1889-1898)D15Peperboom, Gerhardus Hindriks (± 1833-1834)D64Weits, Hillebrand Jans Radeis (± 1849-1853)
D76Eilts, Jan Christiaan (± 1851-1862)D35Persson, N. (± 1899-1903)D50Werff, G. v.d. (± 1849-1874)
D72Ekens, Simon Lukas (± 1849-1853)D5Pietersen, J. (± 1860-1862)D22Werff, M. v.d. (± 1874-1892)
D6Engelsman, Remmelt Remmelts (± 1833-1834)D54Plukker, Hindrik Hindriks (± 1849-1856)D19Wessels, W.P. (± 1833-1856)
D24Freese jr., H. (± 1860-1879)D89PolĂ©e, A. (± 1856)D45Wieringa, T.E. (± 1879-1889)
D48Geertsema, B.H. (± 1874-1902)D85Pomper, Jan Jans (± 1853-1857)D10Wiersma, J. (± 1879-1892)
D66Geltes, David Gelte (± 1879-1892)D13Post, Arend Haijes (± 1856)D85Wigchers, F. (± 1879-1892)
D44Geuken, J. (± 1892-1900)D26Post, Arend Haijes (± 1839-1852)D3Wit, H. de (± 1900)
D30Geveke, L.H. (± 1856)D13Post, H.A. (± 1833-1844)D93Witt, D. de (± 1860-1874)
D32Glimminga, Filippus (± 1874-1892)D92Post, Hayo A. (± 1874-1874)D94Wolkammer Jr., Albert Augustinus (± 1856-1879)
D30Gnodde, J.H. (± 1874)D26Post, O.J. (± 1864)D20Wolkammer, Albert Hindriks (± 1855-1892)
D83Goosens, Berend Jans (± 1851-1862)D7Postema, A.A. (± 1856-1860)D20Wolkammer, Hindrik Alberts (± 1833-1844)
D39Goosens, Jan J. (± 1842-1862)D91Pot, Klaas Vlas (± 1859-1892)D21Wortel, H.J. (± 1859-1869)
D18Gosselaar, B. (± 1869-1884)D10Pott, T.M. (± 1859-1869)D21Wortel, Hindrik Sijtses (± 1884-1889)
D34Gosselaar, Remmelt (± 1874-1902)D40Prins, Jelte Jans (± 1845-1852)D100Wortel, Jan Sijtzes (± 1860-1869)
D2Gransbergen, Pieter (± 1879-1901)D29Reit, H.B. (± 1892)D63Wortel, Sjouke Sijtzes (± 1869-1892)
D4Gust, H.D. (± 1857-1860)D55Renken, J.H. (± 1849-1850)D3Wyrdeman, R.J. (± 1902-1903)
D5Harkema, Berend Jans (1856-1859)D19Ringeling, L.F. (± 1860-1864)D17Zeven, K.J. (± 1839)
D24Haverbult, Berend Geerts (± 1834)D30Roelfsema, Pieter (± 1879)D72Zoutman, Hemmo Roelfs (± 1879-1902)
D57Heikema, H.P. (± 1848-1860)D86Roelfzema, J.P. (± 1854-1860)