Wildervank: De Harmonie (1839)

Vlagnummers en leden van het college (voor zover in de database aanwezig).
Tussen haakjes de jaren van lidmaatschap, indien bekend.
  Uw commentaar ...
W151Alberda, Willem J. (± 1874-1879)W4Hazewinkel, Hindrik Jans (± 1848-1853)W61Olthof, Egbert Geerts (± 1851-1874)
W45Bakker Jr., G.G. (± 1851-1860)W39Hazewinkel, Hindrik Jans (± 1844)W61Olthof, Geert Egberts (± 1879-1884)
W58Bakker, Albert H. (± 1884-1892)W1Hazewinkel, Jan Eerkes (± 1851-1852)W32Olthof, Jurrien Geerts (± 1851-1864)
W54Bakker, Derk Rengers (± 1857-1864)W46Hazewinkel, Jan Eerkes (± 1860-1869)W85Oorburg, Jan H. (± 1860-1862)
W22Bakker, G.H. (± 1898-1900)W68Hazewinkel, Jan Hendriks (± 1860-1903)W106Oostema, A.E. (± 1860-1862)
W30Bakker, Geert Simons (± 1869-1874)W2Hazewinkel, Otto Abrahams (± 1861-1871)W36Oostra, J.G. (± 1851-1862)
W43Bakker, H.T. (± 1862-1864)W39Hazewinkel, Sjoert Hindriks (± 1851-1855)W79Oostra, Wed. (± 1856)
W5Bakker, Harm Tiessens (± 1844-1855)W60Hazewinkel, Sjoert Hindriks (± 1874-1879)W18Orsel, G.J. (± 1849-1852)
W41Bakker, Thijs Harms (± 1860-1892)W1Hazewinkel, Tjakke Jans (± 1842-1844)W4Paap, Jan Jans (± 1857-1869)
W108Banting, A.A. (± 1860-1864)W7Hazewinkel, Willem Tjakkes (± 1844-1850)W30Panjer, J.H. (± 1854-1856)
W108Banting, A.W. (± 1859)W98Heeres, A. (± 1879-1884)W70Panjer, J.H. (± 1853)
W58Beekman, W.J. (± 1862-1869)W153Hegeman, J.F. (± 1874-1884)W134Parrel, Klaas J. (± 1860-1879)
W3Bekkering, A.H. (± 1842-1850)W21Hidding, R.R. (± 1898-1900)W82Pekelder Jr., Wijcher Wijchers (± 1877-1882)
W15Bekkering, C.J. (± 1879)W8Hinlopen, D.H. (± 1889-1892)W82Pekelder Sr., Wijcher Wijchers (± 1856-1876)
W74Bekkering, Eilt Eilts (± 1874)W85Holle, Harm Hendrik (± 1874-1879)W41Pekelder, B.W. (± 1851-1859)
W10Bekkering, Eilt Hindriks (± 1842-1874)W49Holman, Nanne Friedrich (± 1860-1862)W26Pekelder, G.D. (± 1860-1874)
W35Bekkering, Engbert Klaas (± 1860-1862)W86Holscher, C.G. (± 1856-1860)W29Pekelder, H.W. (± 1842)
W112Bekkering, H.J. (± 1860-1889)W51Holscher, C.G. (± 1851-1856)W9Pekelder, J.J. (± 1842-1854)
W20Bekkering, J.E. (± 1860)W139Höster, Berend Boekes (± 1874-1879)W9Pekelder, Jan L. (± 1856-1874)
W37Bekkering, J.M.E. (± 1864-1874)W10Jong, J. de (± 1902-1903)W115Pekelder, W.L. (± 1860-1869)
W50Bekkering, Jacob Hendriks (± 1842-1855)W115Jonge, Adriaan Martens de (± 1874-1879)W7Pik, A.J. (± 1869-1892)
W89Bekkering, Jan Jacobs (± 1857-1860)W87Jonge, D.J. de (± 1884)W10Pilon, J.J. (± 1892-1900)
W71Bekkering, Jan Jacobs (± 1853)W83Jonge, D.T. de (± 1856-1860)W119Pluim, T.C. (± 1860-1864)
W3Bekkering, K.A. (± 1852-1864)W84Jonge, Frans Ties de (± 1856-1903)W102Plukker, G. (± 1879-1892)
W35Bekkering, Klaas Hendriks (± 1842-1859)W81Jonge, H.H. de (± 1856-1879)W131Pomper, Jan Jans (± 1860-1892)
W10Bekkering, P.E. (± 1879)W18Jonge, J.J. (± 1842)W91Poorta, W.J. (± 1857-1874)
W2Bekkering, P.J. (± 1874-1879)W21Jonge, J.R. de (± 1842-1844)W79Prins, F.C. (± 1859-1864)
W46Bekkering, R.E. (± 1879-1892)W116Jonge, Jelte J. (± 1860-1864)W71Prins, Harm K. (± 1856-1862)
W146Bekkering, R.E. (± 1874)W80Jonge, Markus de (± 1884-1892)W92Pronk, Berend Berends (± 1860-1862)
W133Bijl, B.J. (± 1874-1884)W22Jonge, Remke Jeltes de (± 1842-1850)W135Pronk, D.E. (± 1862-1869)
W65Blaak, Harm Jakobs (± 1851-1874)W2Jonker, B.J. (± 1898-1903)W21Pronk, J.K. (± 1857-1860)
W6Blaak, Jakob (± 1902-1903)W9Jonker, R.J. (± 1898-1903)W103Pronk, Jacob Berends (± 1859-1884)
W141Bloupot, K.C. (± 1862-1889)W90Joosten, D.J. (± 1857-1864)W8Pronk, K.J. (± 1842-1856)
W29Boekhoudt, H.G. (± 1864-1879)W29Joosten, H.J. (± 1851-1860)W7Pronk, Okke Willems (± 1842)
W27Boer Sap, Herman Pieter de (± 1842-1864)W70Joosten, J.D. (± 1859-1869)W50Pronk, Okke Willems (± 1857-1862)
W44Boer, A.P. (± 1842-1852)W52Joosten, J.H. (± 1852)W109Pronk, R.K. (± 1862-1889)
W71Boer, Bronger Jurjens de (± 1874-1892)W25Joosten, Jurjen Jans (± 1842-1856)W96Pronk, Tieme Willems (± 1879-1892)
W96Boer, H.J. de (± 1859-1874)W80Kamminga, G.P. (± 1856-1879)W107Puister, Hindrik Pieter Hazewinkel (± 1879-1884)
W44Boer, J.P. de (± 1852)W22Kamminga, Klaas Christiaans (± 1860-1874)W133Puister, L.H. (± 1869)
W136Boer, N.J. de (± 1862-1864)W73Kamminga, Klaas Christiaans (± 1853)W66Reinders Rzn, H.J. (± 1884-1892)
W33Boer, P.A. (± 1869-1892)W148Karssies, A. (± 1879-1903)W66Reinders, Reinder Hendrik (± 1851-1879)
W79Boer, Roelf Klaassens de (± 1869-1884)W149Karssies, H.A. (± 1874-1900)W65Reinders, Reinder Hendrik (± 1884-1889)
W125Boer, Ties Jans de (± 1869-1884)W73Karssies, H.L. (± 1856-1860)W39Rijkens, R.R. (± 1856)
W51Boiten, Adriaan (± 1860-1869)W148Kate, F. ten (± 1874)W13Sap, Geuchien Ottes (± 1842-1862)
W122Boiten, Klaas Stoffers (± 1860-1864)W49Kate, K. ten (± 1879-1903)W4Sap, H.G. (± 1874-1898)
W49Bolhuis, Jan Klazens (± 1842-1852)W32Keijser, R. (± 1869-1879)W27Sap, Otto H. (± 1869-1874)
W41Boll, Berend Egberts (± 1842-1844)W118Keizer, D.F. (± 1874-1884)W3Scholten, Ch.K. (± 1869-1902)
W30Bontekoe, A.W. (± 1860-1864)W85Keun, J.R. (± 1856-1859)W33Scholten, Christiaan Koops (± 1856-1864)
W19Bontekoe, Siebe Harms (± 1842)W144Kladder, E.H. (± 1874-1884)W21Scholten, H.A. (± 1879-1889)
W7Bontekoe, Wijcher Siebe (± 1856-1860)W48Kladder, P.H. (± 1869)W11Scholten, Jan Jans (± 1848-1889)
W98Bontkes, W.H. (± 1859-1864)W39Kladder, R.H. (± 1869-1884)W33Scholten, Koop Jans (± 1842-1855)
W42Boon, J.G. (± 1884-1892)W59Klaver, C. (± 1884)W53Scholten, Koos Jans (± 1851-1884)
W57Borgh, J.B. v.d. (± 1851-1856)W136Klei, J. v.d. (± 1879-1884)W118Scholtens, A.H. (± 1860-1862)
W86Bosch, Kier Jans (± 1862-1869)W31Knoop, D.L. (± 1842-1844)W59Scholtens, G.J. (± 1855-1874)
W116Bossinga, B.J. (± 1869-1874)W1Koetse, H.W. (± 1854-1892)W19Scholtens, H.J. (± 1898-1903)
W58Bossinga, Jurjen Gosses (± 1856-1860)W34Kolk, B.D. (± 1889-1903)W40Scholtens, H.J. (± 1842-1860)
W50Broekema, E.G. (± 1869-1874)W20Kolk, B.H. (± 1874-1902)W40Scholtens, J.H. (± 1862-1869)
W135Brongers, Arend (± 1874-1884)W34Kolk, Berend Dethmer (± 1879-1884)W45Schreuder, H.C. (± 1842-1844)
W19Brongers, Bronger Luitjens (± 1849-1856)W42Kolk, Detmer Boukes (± 1842-1874)W137Schuring, W.T. (± 1862-1884)
W74Brongers, Jan (± 1879-1889)W2Kolk, F. (1859-1860)W24Schuur, Berend Hendriks (± 1842-1844)
W19Brongers, Luitjen (± 1859-1874)W52Kolk, F.H. (± 1874-1879)W31Schuur, Derk Berends (± 1856-1860)
W17Brouwer, Geert Simons (± 1842-1864)W39Kolk, F.J. (± 1862-1864)W25Seven, K. (± 1898-1903)
W12Brouwer, H.E. (± 1892-1900)W52Kolk, Harm Boukes (± 1842-1869)W91Sliep, H. (± 1879-1889)
W13Brouwer, Jan R. (± 1864-1884)W12Koning, A.E. (± 1842-1864)W76Smit, B.G. (± 1862-1864)
W51Brouwer, Nanne Harms (± 1842-1844)W126Koning, L.E. (± 1860-1862)W21Smit, Berend Hendriks (± 1851-1853)
W14Brouwer, Peter Simons (± 1842-1856)W83Koops, F.Y. (± 1862)W47Smit, Hendrikus Hendrik (± 1851-1869)
W94Brouwer, S.P. (± 1859-1889)W83Koops, J.F. (± 1874)W63Smith, J.M. (± 1869)
W23Brouwer, S.R. (± 1874-1889)W50Korfker, Hindrik Berends (± 1864)W15Stuit, Christiaan Obbes (± 1851-1852)
W36Brouwer, Siemon Geerts (± 1879-1892)W119Korfker, W.H. (± 1869-1884)W2Stuit, Geuchien Willems (± 1842-1848)
W30Brouwer, Simon Simons (± 1851)W102Koster, Harm Harms (± 1860-1874)W28Stuit, Harm Willems (± 1842-1856)
W12Buiten, B.J. (± 1869-1884)W43Koster, Jan Jans (± 1842-1860)W28Stuit, Jan Harms (± 1860-1874)
W45Bul, H.J. (± 1869-1902)W51Kral, H.H. (± 1874)W67Stuit, Jan Willems (± 1851-1879)
W139Deen, Albert Uges (± 1862-1864)W114Krans, Harm Hendrikzoon (± 1860-1862)W15Stuit, Obbe Geuchies (± 1842-1848)
W120Dekker, B.K. (± 1869-1879)W26Kroon, Berend Jurjens (± 1856-1859)W32Stukje, J.A. (± 1884)
W30Dekker, Berend Hindriks (± 1842-1844)W106Kroon, Harm Gosses (± 1874-1879)W24Stutvoet Hzn., J.P. (± 1851-1869)
W18Dekker, D.H. (± 1869-1892)W26Kroon, Jurjen Jacobs (± 1842-1856)W5Stuut, Lieffert Geuchies (± 1869-1903)
W43Dekker, Detmer B. (± 1874-1892)W78Kruizinga, G.G. (± 1869-1874)W101Texer, Jannes Hindrik (± 1860-1889)
W89Dekker, H.J. (± 1862)W128Kuiper, E.J. (± 1860-1889)W35Thaden, Haijo Siegers (± 1869-1875)
W13Dekker, J.S. (± 1892-1903)W16Kuitse, D.D. (± 1842-1848)W62Thaden, Lucas Lucassen (± 1852-1869)
W5Detmers, G. (± 1842)W16Kuitse, Sijtse Derks (± 1851-1864)W138Timmer, H.J. (± 1879-1889)
W113Deuze, E.J. (± 1860-1884)W74Kuperus, Engel Filippus (± 1857-1869)W116Toor, C. van (± 1879-1892)
W34Dik, E.H. (± 1851-1874)W48Leeuwes, L.R. (± 1842-1864)W97Top, Johann Heinrich (± 1860-1879)
W88Dik, Eppo R. (± 1874-1903)W28Leffers Jzn, J. (± 1879-1884)W104Top, Okko H. (± 1860-1879)
W38Dik, J.E. (± 1869-1884)W25Leffers, J.G. (± 1860-1884)W23Vaalman, C.H. (± 1842-1869)
W44Dik, Jan (± 1869-1884)W30Leffers, L. (± 1879)W110Vaalman, H.H. (± 1859-1879)
W8Doewes, K.H. (± 1874-1879)W55Legger Jr., Roelf Roelfs (± 1851-1853)W8Veen, L.W. v.d. (± 1898-1902)
W38Dokman, Harm Roelofs (± 1842-1864)W99Lever, A.J. (± 1859-1884)W63Veenhuizen, Jan Roelfs (± 1851-1862)
W76Doornbosch, J.J. (± 1856-1860)W5Lever, G.M. (± 1856-1864)W138Vegter, Geert Simons (± 1864-1869)
W121Drent, J.Ph. (± 1860-1864)W44Lever, H.J. (± 1856-1864)W124Veldhuis, H.R. (± 1860-1889)
W120Drenth, H.F. (± 1860-1864)W55Lever, Hendrik Hendriks (± 1854-1879)W123Veldhuis, Jan Roelof (± 1862-1889)
W20Drok, H.J. (± 1842)W72Lever, Hendrik Hendriks (± 1853)W20Veldhuis, Jan Roelof (± 1862)
W86Dubben, G.H. (± 1879-1903)W100Lever, Jan Jans (± 1860-1874)W122Vinke Muller, J.W.C. (± 1869-1892)
W14Duintjer, Otto Derks (± 1857-1889)W37Lieffijn, Derk Filippusz. (± 1857)W108Vos, P.O. (± 1874-1892)
W95Duit Jr., H.H. (± 1879-1889)W37Lieffijn, F.F. (± 1842-1856)W63Vries, E. de (± 1884-1903)
W143Duit, O.H. (± 1879-1884)W127Lieffijn, F.F. (± 1860-1892)W69Vries, J.H. de (± 1874-1903)
W11Duit, Reinder Pieters (± 1842)W23Lindeman, Filippus (± 1898-1903)W62Vries, Jan Vriese de (± 1874-1879)
W77Duiven, Pieter Kornelius (± 1856-1902)W69Lips, J. van Peer (± 1851-1869)W92Vries, T. de (± 1869-1884)
W58Eilers, J.A. (± 1851)W130Lohman, F.K. (± 1879-1892)W27Vrieze, K.R. de (± 1879)
W39Eilers, J.R. (± 1842)W105Lohman, Gerrit Wierts (± 1860-1868)W83Wagenaar Jz., J.H. (± 1879-1900)
W15Emmelkamp, H.E. (± 1856-1874)W130Lohman, Klaas Geerts (± 1862-1874)W18Wagenborg, G. (± 1898-1903)
W76Emmelkamp, H.F. (± 1874-1884)W105Lohman, W.G. (± 1869-1874)W36Walvius, E.H. (± 1869-1874)
W8Emmelkamp, J. (± 1869)W95Looijer, B.H. (± 1862-1864)W111Wegener, J.J. (± 1859-1879)
W125Flik, J.G. (± 1860-1864)W21Luder, B.J. (± 1862-1874)W36Weij, Jan Harms (± 1842-1844)
W98Giezen, R. (± 1869-1874)W16Lukkien Jz., Roelf R. (± 1869-1900)W17Wenninga, A. (± 1869-1903)
W143Gort, Egbert Jans (± 1870-1875)W47Lukkien, H.P. (± 1842-1844)W106Wessels, P.G. (± 1869)
W19Grilk, Janke Gerrits (± 1884-1892)W117Lukkien, Remmelt Roelfs (± 1862-1889)W133Wijk, A.H. van (± 1862-1864)
W15Groot Hzn., L.H. de (± 1892-1903)W155Maathuis, Frederik F. (± 1874-1893)W93Wijk, Cornelis (Hannes Oosterveld) van (± 1884-1901)
W14Groot, C.H. de (± 1892)W64Meihuizen, E.M. (± 1851-1892)W51Wijk, Eildert Eilderts van der (± 1879-1892)
W107Groot, C.O. de (± 1862-1869)W6Meijer, Edo Alberts (± 1842-1884)W150Wijk, Harmannus (Hannes Oosterveld) van (± 1874-1902)
W24Groot, H. de (± 1898-1903)W46Meijer, H.K. (± 1842-1852)W88Wijpkes, Harm Hindriks (± 1856-1864)
W126Groot, Jan Berends de (± 1869)W6Meinders, H.W. (± 1892)W60Wilkens, W.J. (± 1853-1869)
W142Groot, Jan Jurjens de (± 1862-1889)W72Mulder, Dirk Jans (± 1869)W34Wilkens, W.J. (± 1842-1844)
W20Grooth, H.L. de (± 1849-1859)W129Mulder, E.J. (± 1860-1879)W59Wilkens, W.J. (± 1851)
W85Grooth, Klaas Wolters de (± 1889-1892)W114Mulder, E.T. (± 1869-1900)W87Willinga, Harmannus Jans (± 1856-1879)
W132Gruppelaar, S.J. (± 1860-1879)W56Mulder, R.F. (± 1857-1879)W126Wilmink, B.H. (± 1879)
W78Gruppelaar, S.P. (± 1856-1864)W56Muller, Engelardus Fokkes (± 1851-1856)W93Winters, Adolf R. (± 1860-1874)
W31Hamstra, Jan Derks (± 1864-1879)W75Munning, M.F. (± 1856-1874)W154Wortelboer, H.B. (± 1874-1892)
W100Havenga, Z.L. (± 1879)W145Nepperus, W.K. (± 1874-1892)W152Wortelboer, J.G. (± 1879-1892)
W72Hazewinkel Hzn., Albert Abrahams (± 1856-1860)W90Nieboer, H.J. (± 1869-1892)W32Zant, J.H. (± 1842)
W2Hazewinkel, Abraham Ottes (± 1851-1856)W68Niehof, H. (± 1851-1852)W105Zeven, H.H. (± 1879-1903)
W4Hazewinkel, Albert Abrahams (± 1844)W68Niehof, Niesko Abels (± 1853-1856)W8Zomer, G.J. (± 1860-1864)
W31Hazewinkel, Albert Tjakkes (± 1851-1854)W121Nieland, Peterus Annanias Aldertz (± 1874-1884)W11Zoutman, Philippus Jans (± 1844)
W1Hazewinkel, Albert Tjakkes (± 1849)W73Niezen, D.R. (± 1862-1892)W146Zoutman, Rento Jans (± 1879-1889)
W18Hazewinkel, Hindrik Jans (± 1856-1862)W140Niggebrugge, H.J. (± 1862-1904)W24Zuidema, H.H. (± 1874-1884)