Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Velox (1874)
 
Meer informatie over dit schip
Wildervank, 17 Nov.
Heden is van de werf van de scheepsbouwmeesters J. M. Meihuizen & Zn. te water gelaten, het Schoonerschip Velox, groot 225 tonnen, gevoerd zullende worden door kapitein E. Mulder, Jzn.
De Standaard, 20-11-1873

Amoy, 26 Juli.
Het Nederl. schip Velox, kapt. Mulder, heeft den 7den dezer te Taiwanfoo in een hevige bui ankers en kettingen verloren, doch is daarvan weder voorzien geworden.
Algemeen Handelsblad, 14-09-1876

Amoy, 30 Mei.
De Nederl. driemastschoener Velox, kapt. Mulder, is voor 3 maanden in maandcharter opgenomen a $ 750 per maand.
Algemeen Handelsblad, 22-07-1877

Batavia, 1 April. Het Ned. schip Velox, kapt. J. Wilkens, is voor ƒ 26,500 verkocht.
Het nieuws van den dag: kleine courant, 05-05-1880

Het dagboek van Jacobus van der Spek in het jaar 1879 ( Amoy)
1879 Juni 15
Kapitein Wilkens met de Velox is in de haven. Wij gaan op een goeden morgen bij hem ontbijten en vinden daar kapitein Schulz die op Amoy woont en heel goed [doorgehaald: Duitsch] Hollandsch spreekt. Zijn boy spreekt heel goed Hollandsch.
25 Juni
Woensdag. Met een lichte (slechtgevulde) beurs[,] een licht (onbezorgd) hart komen [we] aan boord van den lichten (blondharigen) kapitein Wilkens, geboortig uit het lichte (liberale) Groningerland en varende de Nederlandsche driemastschoener de "Velox". Dit is de tweede Hollander, dien we in Amoy ontmoet hebben, vrouw Mulder niet meegerekend [doorgehaald: Aan boord was een Duitschen stuurman, een Deensche bootsman en verder Chinezen] /32/ De kapitein is een der echte Oud-Hollanders. Ondernemend, onverschrokken, eenigszins ruw, maar goedhartig; in een woord hij bezit de bekende eigenschappen van een zeeman en vooral van een Oud-Hollandsche dito. Het is wel jammer dat dit ras bijna is uitgestorven, een ras vrij van alle Jan Saliegeest.
---
De stuurman en de bootsman der Velox zijn Denen. [in linker kantlijn: geen koloniën] Het is opmerkenswaard dat hier op de kustschepen en in 't algemeen in China zooveel Denen zijn. De geheele telegraphie b.v. is in handen van het Deensche gouvernement en alle ambtenaren zijn uit dat landje geboortig. Op de kustschepen zijn meer Denen en Sleeswijk-Holsteiners dan Engelschen, die echter den geheelen stoomvaart in handen hebben. In 't voorbijgaan merk ik op, dat mijn beste [tussen regels:] Amoy vriend, Hansen een Deen is.
Alle matrozen van de Velox zijn Chineezen. Onder goede leiding en in gewone omstandigheden zijn de Chineesche matrozen uitstekend, want ze zijn uiterst leerzaam en gewillig. Maar in tijd van nood valt niet veel op hen te rekenen, daar ze van nature laf zijn en met den revolver tot gehoorzaamheid moeten worden aangemaand.
Een groote merkwaardigheid van het schip is de steward of hofmeester, een van de leelijkste Chineezen die ik tot nog toe gezien heb, en dat zegt veel. Dit is evenwel niet zoo merkwaardig als het feit, dat hij Hollandsch perfekt verstaat en vrij goed spreekt. Hij verstaat en spreekt ook Engelsch, hoewel iets minder goed. Verscheidene jaren heeft hij op Holl. schepen gevaren, en is in Holland geweest, ook in Curaçao; in Holland heeft hij o.a. Rotterdam, Amsterdam en Haarlem met een bezoek vereerd, en herinnerde zich vooral Artis en ook dat hem dikwijls werd nageschreeuwd, Chinees, Japanees, leelijke Atchinees enz.
Om 4 uur werd het anker gelicht en een glaasje champagne gedronken op de voorspoedige reis. Het schip kwam buiten de haven, maar moest toen weer het anker laten vallen, omdat gunstige wind ontbrak. Wij lieten [veranderd van: gingen] [ons] voor tijdverdrijf aan land zetten en gingen in de club een paar partijtjes kegelen.
---
Ik vergat nog te zeggen dat de lading van het schip bestond uit steenen en 40 Chineezen.