Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Ottolina (1853)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam, 20 Mei
Gisteren is van de werf van de heeren J. en K. Smit aan den Kinderdijk met het beste gevolg te water gelaten het barkschip Ottolina, groot circa 370 gemeten lasten, voor rekening eener reederij onder directie van den heer M. Lelsz te Alblasserdam, zullende gevoerd worden door kapitein J. Prange.
Rotterdamsche Courant, 21-05-1853

Den 30 oct. was mede in Simonsbaai in avarij binnengeloopen de Ned. bark Ottolina, kapit. A. Eeleman, van Surabaya naar Rotterdam; dit schip was mede zwaar geteisterd en had, op de voormaststeng na, alle andere stengen en ra's verloren, en daarbij de scheg geheel ontzet. Intusschen was het schip digt onder water en zou zoo veel ligten als noodig was om de scheg behoorlijk te kunnen repareren.
Rotterdamsche Courant, 24-12-1862

Rotterdam 20 April.
Volgens particulier berigt is het Ned. barkschip Ottolina, kapt. List, van Batavia naar Rotterdam bestemd, den 25 Maart, na eene reis van 90 dagen, lek te Paramaribo binnengeloopen. Het schip is even binnen de uiterton vastgeraakt. De stuurman is met eene sloep opgevaren, om hulp te verzoeken. Den 27sten, des morgens, is de koloniale steamer Paramaribo naar Braamspunt vertrokken, ten einde aan het op de bank vastgeraakte schip Ottolina, hulp te verleenen. Na herhaalde vergeefsche pogingen heeft de stoomboot het schip niet vlot kunnen krijgen, doch heeft daarentegen twee zware ankers van het schip uitgebragt. Den 25sten, des namiddags is het Ned. schoenerschip Lady of the Night, kapt. Dekker, 't welk zeilklaar lag naar Demerary, na zijne lading weder gelost te hebben, als ligter vertrokken, om de lading van de Ottolina, bestaande in suiker, koffij, thee, indigo en tin allengs over te nemen en over te brengen aan boord van het Ned. schip Marnix, kapt. Wassenaar, 't welk in den avond van den 23sten eveneens naar Braamspunt is afgedreven, om binnen de rivier Suriname te ankeren en aldaar de lading, voor zooveel noodig om de Ottolina te ligten en vlot te maken, te bergen.
Java-bode, 19-06-1867