Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Jeannette (1842)
Admiraal Metlin (1860)
 
Meer informatie over dit schip
Heden ontving ik het treurig berigt, dat mijn geliefde Echtgenoot F. F. ZEVEN, Fzn., Gezagvoerder van het Nederlandsch Barkschip Jeannette, op den 17 October laatstleden in het. Hospitaal, te Weltevreden, bij Batavia, in den ouderdom van 36 jaren is overleden. Ik verlies in hem een dierbaren Echtgenoot, en mijne drie Kinderen, allen te jong om hun groot verlies te beseffen, een hen minnenden Vader.
Rotterdam, 17 December 1851.
H. ENGELS,Wed. F. F. Zevbn, Fz.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20-12-1851

Cowes, 26 Dec
Het Ned. schip Jeannette, Visser, van Hartlepool n. Galle, is masteloos alhier binnengesleept zijnde op de hoogte van Portland (UK) door een groot Engelsch scbip aangezeild.
Algemeen Handelsblad, 30-12-1852

Portsmouth (GB) 2 Jan.
De Holl. bark Jeannette, kapt. Visser, van Hartlepool n. Ceylon, welk den 24 Bec. masteloos te Cowes is binnengeloopen [zie ons nommer van 30 Dec. art. Cowes), ia hier gebragt om te repareren.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 06-01-1853

Do0r een noodlottig toeval is te Minatitlán, Eiland Ceylon, op den 3den October ll. overleden mijn geliefde Zoon KAREL INGERMAN, Opperstuurman aan Boord van het Schip Jeannette, Kapt. T. VISSER, in den ouderdom van bijna 26 jaren. Met mijne Kinderen en Behuwdkinderen betreur ik dit smartelijk verlies.
Wed. J. INGERMAN ANDRIESSEN, Amsterdam, 23 November 1853.
Algemeen Handelsblad, 24-11-1853

Volgens telegrafisch berigt van Londen is heden op de Teems lek binnengeloopcn het barkschip Jeannette, kapit. T. Visser, van Sunderland naar Batavia.
Rotterdamsche Courant, 09-12-1854

Hellevoetsluis 6 Nov.
Door kapt. Visser, voerende het barkschip Jeannette, van Padang alhier aangekomen, is den 20sten October op 35° 48' Nb. en 25° 20' Wl., gepasseerd een van het volk verlaten schip. Van achteren op den spiegel las men: Calicut New-Orleans; het was een schoon gebouwd middelmatig beladen vol getuigd schip met bak en campagne. Drie zwart geschilderde sloepen lagen het onderste boven achter de fokkemast op het daar staande rondhuis; bet roer scheen in orde en van achter gezien, kon men geen schade ontdekken, doch aan stuurboordszijde schenen de kluivergeis enz., benevens de aanwezige ankerstok, gebroken; zoo ook de beide fokkobrassen. Vermoedelijk was het schip met dien boeg in aanzeiling geweest. Door de hooge zee en het stormachtige weer kon kapt. Visser geen naauwkeuriger onderzoek doen en aangezien geen levend wezen zich aan boord bevond en dus geen menschenlevens te redden waren, zoo heeft men het schip verder aan zijn lot overgelaten.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 08-11-1856

Batavia, 10 Oct.
Kapt. Visser, voerende het barkschip Jeannette, den 26sten Sept. van Sunderland alhier gearriveerd, rapporteert dat hij gedurende de reis met veel slecht weder te kampen heeft gehad, waardoor de fokkemast gebroken is en meer zeilen verloren zijn gegaan.
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 02-12-1857

Batavia, 24 julij.
Het schip Jeannette, kapit. T. Visser, van Semarang alhier aangekomen, heeft schade en moet repareren.
Rotterdamsche Courant, 18-09-1858

Mauritius 10 sept.
De Jeannette, kapit. T. Visser, van Batavia n. Rotterdam, is den 2 dezer zwaar lek en met gekraakten grooten mast te Port Louis (Maur.) binnen, geloopen. De Jeannette was slechts drie dagen buiten Straat Soenda, toen men door zwaar stormweder beloopen werd en daarin de bovengenoemde schade bekwam. Het schip moet lossen om te repareren.
Rotterdamsche Courant, 11-10-1859

Rotterdam, 17 Febr.
Volgens heden avond ontvangen telegram van Portsmouth (GB) is het alhier te huis behoorende barkschip Jeannette, kapt. Visser, van Batavia, laatst van Mauritius, naar Rotterdam bestemd, heden namiddag aldaar wegens slecht weder en contrariewind binnengeloopen. Aan boord was alles wel.
Algemeen Handelsblad, 20-02-1860

De Makelaars F. N. MONTAUBAN VAN SWlJNDREGT, W. VAN DAM H. Hzoon, W. H. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT en B.C. D.HANEGRAAFF, te Rotterdam, als last hebbende van hunnen Meester, zijn van meening op Dingsdag 14 Augustus 1860, des Middags ten Twaalf Ure, in de Zaal op den hoek der Scheepmakershaven en Bierstraat, Wijk 1, N°. 499, publiek te Veilen: HET SNELZEILEND, GEKOPERD EN KOPERVAST NEDERLANDSCH BARKSCHIP Jeannette, laatst gevoerd geweest door Kapitein T. VISSER, volgens Meetbrief lang 38 El, wijd 6 El 93 Duim, hol 5 El 57 Duim, en alzoo groot 652 Tonnen of 344 Lasten, met al deszelfs Rondhout, staand en loopend Want, Geschut, Ankers, Kettingen, Touwen, Zeilen en verderen Inventaris, zoo als hetzelve is liggende in den Haringvliet, Zuidzijde, te Rotterdam.
Algemeen Handelsblad, 02-08-1860


Rotterdam, 9 Aug.
Volgens berigt van Elseneur, dd. 7 dezer, was aldaar zwaar lek binnengeloopen het Ned. barkschip Admiraal Metlin, kapt, v. d. Velde, van Kronstadt naar Bordeaux bestemd. Kapitein v. d. Velde rapporteert 31 Julij, op de hoogte van het eiland Gotland, drijvende gezien te hebben het masteloos, verlaten en te Harlingen thuis behoorende kofschip Mentor, gevoerd geweest door kapt. Ryt, met gerst en rogge beladen, van Nerva naar de Maas, hetwelk hij getracht had op sleeptouw te nemen, doch hetwelk is mislukt.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 12-08-1861