Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Josina Louise (1850)
Wilhelmina Adriana (1860)
Adriana Wilhelmina (1866)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 30 November.
Het schip Josina Louisa, kapt. T. M. Mellema , van Riga naar Schiedam, is gisteren met overgeworpen lading, verstopte pompen, verlies van verschansingen en meer andere schade in Texel binnengeloopen.
De Tijd, 02-12-1850

Waterford 4 febr.
De Ned. schoener Josine Louise, kapit. Bakker, van Santo Domingo n. Liverpool, is met verlies van grooten boom, schade aan zeilen, gebrek aan proviand enz. alhier binnengeloopen.
Rotterdamsche Courant, 09-02-1860

Yarmouth, UK, 12 Sept.
De ned. schoener Wilhelmina Adriana, gevoerd geweest van kapit. Bot van Newcastle n. Lissabon, met steenkolen geladen, is alhier binnengebragt, zijnde op de hoogte Swarte Bank door het volk verlaten gevonden.
Rotterdamsche Courant, 14-09-1863

Great Yarmouth, UK 11 Sept.
De alhier binnengebragte Nederl. schoener Wilhelmina Adriana (zie N.R.C. van gisteren) is heden in de haven gebragt. Het schip heeft circa 3 voet water in het ruim en lekt nog een weinig.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14-09-1863

Rotterdam, 19 Sept.
Door kapt. Bot, gevoerd hebbende de Nederlandsche schoener Wilhelmina Adriana, van Newcastle naar Lissabon, wordt het volgende gerapporteerd: “Den 5den September verlieten wij Newcastle; dien voormiddag werd het grootzeil weggeslagen, doch door een ander vervangen. Des avonds van den 7den hadden wij een hevigen storm uit het Z.W.; het schip werkte zwaar en had veel te lijden van eene kruiszee, die er over heen spoelde. Te middernacht nam de storm nog in hevigheid toe, en alle zeilen worden digt gereefd; niettemin werden den volgenden morgen het voorstenge-stagzeil en grootstenge-stagzeil weggeslagen. Des namiddags van den 7den werden wij door eene zware stortzee beloopen, die het schip over zijde deed slaan. Geregt zijnde, bleek het lek te wezen. De pompen werden aan den gang gebragt en het volk bleef pompen tot den 8sten, tot men van vermoeijenis uitgeput geraakte. Intusschen werden twee nieuwe stagzeilen aangeslagen en een gereefd en bijgezet, doch de bemanning verklaarde dat zij niet langer in staat was te pompen. De boot werd nu gereed gemaakt en de kleederen van het volk daarin gebragt, doch zij spoelde weg met al wat er in was. Op gedaan noodsein kwam eene Russische schoener ons te hulp; een touw, vastgemaakt aan eene sjorring, werd tusschen de beide schepen gespannen, en onze manschappen kwamen een voor een allen behouden door de zee aan boord van het Russische schip, dat zich toen op de hoogte van de Hollandsche kust bevond en ons vervolgens te Londen aan wal bragt. Vernomen hebbende dat de Wilhelmina Adriana te Yarmouth, UK was binnen gebragt, ben ik derwaarts vertrokken.”
Algemeen Handelsblad, 21-09-1863