Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Bellona (1855)
Diana (1861)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam@, 2 Mei.
Heden is voor deze stad aangekomen het voor rekening van de Heeren C. Vlierboom en Zn., alhier, te Bremerhaven nieuw gebouwd driemastschip Bellona, kapt. B. C. ten Ham, groot ongeveer 400 lasten; dit schip van uitmuntende constructie en bestemd voor de groote vaart, zal weldra weder vertrekken.
Algemeen Handelsblad, 05-05-1855

Batavia den 10 september.
Het Ned. schip Bellona, kapit. ten Ham, arriveerde hier den 12 julij ll. op de buitenreede, bestemd naar de Havana met circa 500 koelies (Chinezen). Na zeer vele Wederwaardigheden op de reis herwaarts ondervonden te hebben, heeft dit schip eerst den 2 dezer de reis naar de Havana voortgezet, terwijl de kapitein door ernstige ziekte verpligt is achter te blijven.
Naar men van goederhand verneemt, is de Regering voornemens de aandacht der Hooge Regering in het Moederland te vestigen op deze koelie-vaart, welke dikwijls met zeer vele gruwelen gepaard gaat, en haar uit te noodigen om, in navolging der Engelschen en Amerikanen, ook onze vlag te beletten, deze vaart uit te oefenen.
Rotterdamsche Courant, 01-11-1856

Littlehampton, 19 Sept.
Het schip Bellona, kapt. Schrijver qq., v. Havana n. Rotterdam, is op Winter's Hole Shoal gestrand, doch heeft na zonder schade weder in vlot water gekomen te zijn, de reis voortgezet.
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 24-09-1857

Van Havana wordt, dd. 29 Junij het volgende gemeld: "Met het eergisteren uit China gearriveerde schip Bellona, kapt. Kluin, zijn alhier 427 emigranten aangebragt. Gedurende den overtogt zijn 73 hunner overleden."
Algemeen Handelsblad, 29-07-1859

Hongkong 24 Jan.
Het alhier van Batavia gearriveerde Ned. schip Bellona, kapt Kluin, heeft in de Chinesche Zee een geheel stel zeilen verloren.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16-03-1860


Het clipper fregat Bellona, laatst gevoerd door kapt. J. O. Kluin is herdoopt en heet thans Diana en wordt steeds voor dezelfde reederij (C. Vierboom & Zn.), gevoerd door kapt. P. C. Teengs.
Bataviaasch Handelsblad, 22-02-1862