Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Canton (1846)
Sirius (1861)
 
Meer informatie over dit schip
Volgens brief van Cowes, van den 16 dezer, is het barkschip Canton, kapitein K. VV. E. Bergner, van Rotterdam naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, dien dag met verlies van kluiverboon en schade aan den voorsteven aldaar binnengeloopen, zijnde op de hoogte van Portland (UK) in aanzeiling geweest met de Platina, van Port Phillip; men veronderstelt dat het laatste schip veel schade zal hebben geleden.
Rotterdamsche Courant, 21-07-1846

Rotterdam 23 Nov.
In ons nommer van 28 October ll., deelden wij het verhaal eener ontmoeting mede, welke het brikschip Proteus, kapt. van der Veer, den 17 Junij op 34° 16' Zbr. en 14° 13' Ol., met een brikschip onder fransche vlag had, thans ontvangen wij van eene welwillende hand, de mededeeling eener dergelijke ontmoeting van kapt. M. van Gijzel, voerende het schip Maria Sophia, den 24 Aug. te Batavia gearriveerd. Den 17 Junij stevende genoemde kapt. op ongeveer 10° 38' Nb. en 22° 11' Wl., toen hij tegen den middag een schip gewaar werd van een bijzonder tuig, en dat geene zeilen bijhad. Hetzelve manoeuvreerde daarop spoedig met zijne zeilen, en naderbij komende, bleek het te zijn, een fraaije, zwarte driemast schooner, van gestrekten bouw, welke veel volk op het dek had. Zoodra kapt. van Gijzel de nederlandsche vlag heesch, vertoonde hetzelve eene half roode en half zwarte vlag, en ofschoon kapt. van Gijzel van koers veranderde, om het vreemde vaartuig te ontwijken, volgde hetzelve hem echter overal. Eindelijk ontdekte hij te gelijk met het opkomen eener bui, een schip in het noorden, waarop hij aanhield om zich met hetzelve te vereenigen. De kapitein van dit schip, merkte al dadelijk op, dat het bewuste vaartuig zeer scherp bij den wind zeilde. Over deszelfs bedoeling maakte men zich te meer ongerust, aangezien kapt. van Gijzel spetie aan boord had. De beide gezagvoerders kwamen overeen dien nacht bij elkander te blijven, en zoo de wind mogt veranderen, op het sein eener verdekte lantaarn gezamenlijk over te wenden. Spoedig daarop zagen zij het vreemde schip den steven oostwaarts wenden, en den volgenden dag was het verdwenen. Het schip hetwelk kapt. van Gijzel praaide en met welke hij tot den 24sten zamen is gebleven, schijnt de Canton, kapt. Bergner te zijn geweest.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24-11-1848

Rotterdam 8 febr.
Het barkschip Canton, kapitein H. J. Tweehuys, van Batavia naar Cowes om orders bestemd, is gisteren zwaar lek aldaar gearriveerd, hebbende sedert 18 januarij voortdurend met zwaar stormweder te kampen gehad.
Rotterdamsche Courant, 10-02-1857

Cowes 27 Maart.
De Nederlandsche bark Canton, kapt. Tweehuys, van Batavia komende, welke (als vroeger gemeld) alhier den 7den Febr. lek binnenliep, heeft de reparatie geëindigd en is op de reede geboegseerd, om aldaar verder klaar gemaakt te worden. Zooals men weet, heeft het schip order voor Hamburg bekomen.
Het schip is van boven geheel vernieuwd en heeft een nieuwen fokkemast gekregen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30-03-1857

Kaap de Goede Hoop, 23 Maart.
Het te Rotterdam te huis behoorende barkschip Canton, kapt. Kettler, van Rotterdam naar Batavia bestemd, is 9 dezer in de Tafelbaai binnengeloopen om een lek te stoppen.
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 04-05-1861

Kaap de Goede Hoop, 13 april.
Van het Ned. barkschip Canton, kapit. Kettler, v. Rotterdam n. Batavia, in de Tafelbaai binnen, is een gedeelte der lading beschadigd, dat heden publiek zal worden verkocht.
Rotterdamsche Courant, 04-06-1861

PUBLIEKE VERKOOP VAN EEN SCHIP.
Op Vrijdag den 25sten October 1861, zullen de Ondergeteekenden ten 11 ure precies publiek verkoopen, voor rekening van wien zulks moge aangaan: Het Nederlandsche gekoperde en kopervaste Barkschip CANTON, gevoerd door kapitein J. KETTLER, metende 206 Lasten met Staand en Loopend Tuig, Zeilen, Ankers en Kettingen, Sloep, Scheepsprovisien, en deszelfs geheelen Inventaris zooals die zich thans aan boord bevindt, waarvan inzage te bekomen is, bij de Ondergeteekenden.
CASSALETTE & Co.
Java-bode, 09-10-1861

De Rotterd. bark Canton, (207 last, gebouwd in 1846), laatst gevoerd door kapt Kettler, is alhier in publieke veiling verkocht en heeft met den inventaris ƒ 17,100 opgebragt.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15-12-1861


Bangkok 28 Junij.
De Ned.-Ind. bark Sirius, die bij het uitzeilen alhier stootte en dientengevolge lek retourneerde (zie N. R. C. van gisteren) is nagezien en moet in het dok halen om te repareren.
(De Ned.-Ind. bark Sirius is de vroegere Rotterdamsche bark Canton, welke gepasseerde jaar te Batavia werd afgekeurd en daarna bij den verkoop het eigendom is geworden van de heeren G. B. & C&fdeg;., agenten aldaar van de Rotterdamsche assuradeuren.
DE RED.)
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30-08-1862