Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Catharina (1842)
Antoinette Serapine (1856)
Rjukan (1861)
Trygve (1862)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 31 December
Heden namiddag ten half 2 ure, is van de werf de Rave, van den scheepsbouwmeester G. H. Baaij, in de Groote Wittenburgerstraat alhier, met goed gevolg te water gelaten, het voor rekening van de heeren J. en Th. van Marselis gebouwde barkschip Catharina, groot 300 lasten, gevoerd zullende worden door Kapitein H. K. Hillers, en bestemd voor de vaart op Suriname.
Leydse Courant, 03-01-1842

Het schip Catharina, kapt. Lamers, 5 Maart v. Semarang n Amsterdam vertrokken, is, volgens brief van Batavia, na, den 11den op een rif bij het eiland Gelilawak [= Gili Lawak] gestooten en 24 uren vast gezeten te hebben, zonder vreemde hulp vlot geworden en lek te Surabaya gekomen; de kapt. dacht dat de lading onbeschadigd zou zijn, maar moest lossen, om het schip te kunnen nazien.
Algemeen Handelsblad, 18-05-1852

Volgens berigten van Surabaya, is te Sumanap op den 12den Maart aangekomen de 3de Stuurman van het Nederlandsche schip Catharina, met eenen brief van den gezagvoerder van dien bodem, houdende mededeeling, dat hij, op eene halve mijl beoosten Gili Lawak, op een koraal-rif met zijnen bodem vast was geraakt, in zeer gevaarlijken toestand verkeerde en dringend om hulp verzocht. Onmiddellijk zijn twee kruisbooten, verschillende praauwen en twee schoeners van den Sultan derwaarts vertrokken. Het schip had toen de masten reeds verloren. De eerst aanwezende Officier der Marine te Surabaya is door den resident verzocht geworden, een gereed liggend stoomvaartuig derwaarts te zenden. De Catharina, Kapitein D. Lamers, was den 5den Maart jl. met eene lading koffij van Semarang vertrokken. Volgens een later berigt, zou die bodem geheel vergaan zijn.
Leydse Courant, 19-05-1852

Amsterdam, 18 Mei.
Het schip Catharina, kapt. Lamers, van Semarang herwaarts gedestineerd, is volgens later ontvangen berigt, niet verongelukt, zoo als in ons vorig nummer verkeerdelijk was gemeld, maar wel, na 11 Maart, op een rif, bij het eiland Gili Lawak gestoten, en daarop 24 uren vastgezeten te hebben, vlot geworden en lek te Surabaya binnengekomen, alwaar het zal moeten lossen, om nagezien te kunnen worden.
Opregte Haarlemsche Courant, 19-05-1852

H. J. RIETVELD en P. BLOM, Makelaars, zullen op Maandag den 3den December 1855, des Avonds ten Zes Ure precies, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, Verkoopen: Een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast BARKSCHIP, varende onder Nederlandsche vlag, genaamd CATHARINA, laatst gevoerd door Kapt. D. LAMERS. Volgens Nederl. Meetbrief groot 373 Tonnen of 197 Lasten.
Algemeen Handelsblad, 09-11-1855