Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Concordia (1829)
 
Meer informatie over dit schip
De Notaris WYMA, ite Harlingen, zal aldaar, op Woensdag den 8sten Januarij 1851, des Namiddags ten 3 ure, in het Logement van DOUWE MINNEMA, in het openbaar presenteren te Verkoopen:
1° Het KOFSCHIP, genaamd CONCORDIA, gemeten op 26 ellen 10 dm lengte, 4 ellen 91 dm. wijdte en op 2 ellen 95 dm. holte, geijkt op 168 tonnen, gevoerd door Kapitein J. H. KAPPEN.
2° Het KOFSCHIP, genaamd JAN FREDRIK, gemeten op 24 ellen 20 dm lengte, 5 ellen 35 dm. wijdte en 2 ellen 38 dm. holte,geijkt op 137 tonnen, gevoerd door Kapitein HARM H. KOK
3° Het KOFSCHIP, genaamd HENDRIK, gemeten op 25 ellen 20 dm lengte, 4 ellen 55 dm. wijdte en 2 ellen 47 dm. holte, geijkt op 126 tonnen, gevoerd door Kapitein J. A. KEUN.
Allen met derzelver Rondhouten, opstaand en loopend Wand, Ankers en Touwen, Zeil en Treil en verdere Scheeps- en andere Goederen, zoodanig als zij zijn liggende in de Zuiderhaven te Harlingen en dadelijk na den Verkoop vrij te aanvaarden. Nader onderrigt ten Kantore van de Heeren HAKMENS & ZONEN en van den Notaris te Harlingen.
Algemeen Handelsblad, 03-01-1851

Rønne 14 Nov.
De op Douerrode gestrandde Ned. kof Concordia, kapt Blijstra, (21e N. R. C. van 18 Nov. uit Kopenhagen) is in den nacht van 10 op 11 dezer uit elkander geslagen en met de lading totaal verloren.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27-11-1856