Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Dina (1898)
 
Meer informatie over dit schip
Delfzijl, 9 Mei.
De heer Duit te Groningen eigenaar van de koftjalk "Dina", die onder bevel van schipper van den Berg voor eenige maanden op de reis van Engeland naar - waarschijnlijk is vergaan, heeft voor geheimen prijs aangekocht den 3/m. gaffelschoener "Dina" vroeger bevaren door kapt. Huizinga doch op de laatste reis door kapt. Woltheker. Hij zal zelf het schip voeren.
Scheepvaart, 11-05-1906

Cuxhaven, 30 Juli.
De Nederlandsche schoener Dina, kaptein Duit, met oliekoeken van Harburg naar Engeland bestemd, is gisteren met gescheurde zeilen en gebroken grooten boom uit zee teruggekeerd. De schade wordt hier gerepareerd.
Het Nieuws van den Dag, 03-08-1909

Londen, 18 Nov.
Volgens telegram uil Karlshamn is de Nederl. schoener "Dina", kapt. Duit, aldaar nabij den ingang der haven aan den grond geraakt. Het zal echter waarschijnlijk zonder schade weder kunnen worden vlot gebracht. Assistentie is naar het schip vertrokken.
De Courant, 19-11-1910;

Raad voor de Scheepvaart.
Onderzoek "Dina".
De Raad voor de Scheepvaart heeft gisterenmiddag nog in behandeling genomen het ongeval, overkomen aan het ijzeren schoenerschip "Dina", schipper G. Duut, te Groningen, op 18 Nov. 1910. Het schip was in ballast gegaan naar het Karlshamn-district (Zuid-Zweden), waarheen het was bevracht, om op eenige plaatsen straatsteenen te laden en naar Hamburg te brengen. Toen het schip van een dier landingsplaatsen, ter hoogte van de haven van Karlshamn was gekomen, is het daar op een blinde klip geloopen, waarop het 6 uur heeft vastgezeten. Op de noodsignalen kwamen eenige sleepbooten ter assistentie en een lichter, waarin de lading gedeeltelijk gelost werd. Met een lek in de piek werd de Dina in de haven gesleept, en daarna naar Hamburg ter reparatie. Kapitein Duut, door den Raad gehoord, deelde mede, dat hij tevens eigenaar van de Dina is, die hij voor fnof; 16.000 heeft verzekerd. Hij had geen loods aan boord en heeft niet het lood gebruikt. Langs den oostkant was het vaarwater op de plaats der stranding niet betond. Het schip is van Karlshamn naar Hamburg gesleept zonder hernieuwd attest van zeewaardigheid, alleen op advies der assuradeurs, omdat in Zweden de reparatie duurder zou zijn. Den kapitein werd op het roekelooze hiervan gewezen. Op een desbetreffende vraag antwoordde hij, dat hij aan den wal geen inlichtingen omtrent het vaarwater heeft ingewonnen.
De stuurman H.J. Drast, werd daarna gehoord. Hij kan niet op de kaart lezen. Later heeft hij van den kapitein gehoord, dat het vaarwater om de West beter ware geweest. Wat hij doen moet als de kapitein in volle zee bv. plotseling ziek wordt weet hij niet. De kapitein zeide hierop, dat de stuurman zich dommer houdt dan hij is. Op de vraag van den president of hij misschien dezen winter wat zeevaartkunde gaat studeeren, antwoordde de stuurman ontkennend; hij gaat naar een betrekking aan den wal zoeken. De kapitein zeide nog dat het bijna een onmogelijkheid is in het Noorden van het land om een goeden stuurman op de kleine zeevaart te krijgen.
De uitspraak volgt later.
Het Vaderland, 14-01-1911

De Raad voor de Scheepvaart heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van het schoenerschip DINA, schipper en eigenaar G. Duut te Groningen, welk schip op 18 november 1910 aan de zuidkust van Zweden op een blinde klip gelopen is en met een lek in de haven van Karlshamn was binnengesleept.
De Raad is van oordeel, dat het ongeval hieraan te wijten is, dat de schipper het Westelijke, in plaats van het Oostelijke vaarwater gekozen heeft, hoewel hij wist dat alleen het Westelijke vaarwater betond was, en hij zich niet eerst bij een loods vergewist heeft welk vaarwater veilig was. Meerdere voorzorg van de zijde des schippers had het ongeval kunnen voorkomen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17-01-1911

Te Delfzijl arriveerde Zaterdag, naar het N.v.h.N. mededeelt, de te Groningen thuisbehoorende gaffelschoener Dina kapitein Duut, met een lading hout van Gävle naar Groningen. Het schip was slechts bemand door den kapitein en stuurman. Een Deensche matroos was gedeserteerd te Gävle en nabij Borkum was hun een Rus (Finlander) door de Duitschers van boord gehaald.
Nieuwe Veendammer Courant, 13-07-1915

Het schoenerschip Dina, kapt. Duut, is verkocht aan den heer J.J. Onnes te Groningen.
Nieuwe Veendammer Courant, 09-11-1915

Londen, 16 Dec.
Volgens telegram uit Fredrikshavn is de Nederlandsche schoener "Dina", kapt. Duit, van Gothenburg naar Zaandam bestemd, bij Skagen gestrand. Een bergingsstoomer verleent assistentie.
De Courant, 18-12-1915

Delfzijl, 21 Jan.
De te Groningen thuisbehoorende 2/m. gaffelschoener Dina, kapt. Kajuiter (vroeger Duit), den 13en j.l. als bijligger alhier binnengekomen met gezaagd hout bestemd voor Zaandam, is begonnen de lading in kleinere vaartuigen te lossen, die daarmede van hier naar de bestemming zullen vertrekken.
Scheepvaart, 22-01-1916

Aanslagen op de Nederlandsche Koopvaardijvloot.
De Nederlandsche schoener "Dina", kapitein Boerma, op reis van Christiania naar West- Hartlepool met een lading mijnhout (contrabande), is bij de Engelsche kust door een Duitschen onderzeeër aangehouden. Nadat de opvarenden van boord waren gegaan is de "Dina" tot zinken gebracht. De onderzeeër nam vervolgens de sloep op sleeptouw en na 4½ uur varens kwam het Zweedsche ss. "Onsala" in zicht, aan welk schip de bemanning werd overgegeven. De "Onsala" heeft ze te Nyborg aan land gezet.
Het Vaderland, 23-07-1916