Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Jacoba (1826)
Maria (1854)
 
Meer informatie over dit schip
P. VAN SANTEN, A. F. PFLUGHAUPT, B. H. TIMMER B. Zn. en J. H. HIENFELD, Makelaars, zullen, op Dingsdag den 6den October 1835, des Avonds ten Half Zeven ure, ten overstaan van den Heer H. J. THEESING, in den Brakken Grond, in de Nes, verkoopen:
... en ten overstaan van den Heere Griffier van de Regtbank der Eerste Instantie, regt doende in zaken van Koophandel, 333 stuks beschadigde Russische KALFSVELLEN, aangebragt per het schip Jacoba, Kapt. U. [N.B.: A.] K. de Groot, van St. Petersburg. Liggende en te zien als bij Notitie zal worden aangewezen.
Algemeen Handelsblad, 02-10-1835

Volgens brief van Triëst dd. 19 Sept. was aan boord van het aldaar zeilklaar liggende en naar Rotterdam bestemde schip Jacoba, de Groot, brand ontstaan, men was onder opzigt van den Nederl. Consul bezig, zoo veel mogelijk van schip en lading te bergen.
Algemeen Handelsblad, 30-09-1840

Het schip Jacoba, kapit. de Groot, van Triëst naar Rotterdam, was, volgens brief van Triëst, van den 15 Oct., van de geledene schade hersteld en gereed, om de reis aan te nemen.
Groninger Courant, 03-11-1840

Nog bloedende aan de twee wonden, mij in de vorige maand door den dood geslagen, werd mij eene derde aangebragt, daar ik verleden Zondag de tijding ontvangen moest, dat mijn jongste Zoon, WILLEM FREDERIK HERINGA, Matroos op het koopvaardijschip Jacoba, Kapitein de Groot, in de maand November l.l. aan eene ziekte overleden was, kort na het verlaten van Suriname, in den ouderdom van 18 jaren en 8 maanden. Dit moet mij troosten, dat zijne Moeder, die zoo reikhalzend uitzag naar de terugkomst van dien teedergeliefde in het Vaderland hier beneden, doch te vergeefs! nu verrast zal zijn door de weder-ontmoeting van hem in het Vaderland daar boven.
K. HERINGA, Pred'. Delfzijl, den 4den Febr.
Opregte Haarlemsche Courant, 07-02-1852

H. SALM, H.I. RIETVELD en B. D. BOSSCHER, Makelaars, zullen op Maandag den 12den December 1853, des Avonds ten 6 Ure, te Amsterdam AMSTERDAM in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ Verkoopen Een extra ordinair Welbezeild Gezinkt SCHOONER KOFSCHIP, varende onder Nederlandsche Vlag, genaamd JACOBA, gevoerd door Kapt. K. A. DE GROOT, volgens Meetbrief lang 25 Ellen, 90 Duimen Wijd 5 Ellen, 36 Duimen, Hol 3 Ellen, 8 Duimen; en alzoo gemeten op 190 Tonnen of 100 Lasten. Breeder by Inventaris en berigt bj bovengenoemde Makelaars, en bij de Cargadoors KRANENBORG en ZONEN.
Algemeen Handelsblad, 08-12-1853