Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Zeelust (1856)
Fagel (1862)
 
Meer informatie over dit schip
Heden is Anjer gepasseerd het Nederlandsch schip Fagel, gezagv. Hessels qq., van Amsterdam naar Semarang.
Java-bode, 23-03-1869

Semarang, 9 April.
Een goede daad, waardig openlijk vermeld te worden, heeft de 1e stuurman van de hier ter reede liggende Fagel met een viertal matrozen verrigt. Een paar inlanders van Torbaia hadden zich in een praauwtje op zee begeven, en nu schijnt dat vaartuig lek geworden te zijn; althans, zij liepen groot gevaar van te verdrinken, en op de nabij liggende schepen was niemand, die zich over hun ongelukkig lot erbarmde, dan de genoemde stuurman. Aan zijn menschlievendheid hadden twee Javanen hun leven te danken. Hij kleedde en voedde hen, en bragt daarna met de vier matrozen die geredden naar de woning van den Assistent-Resident, ondanks den hevigen bandjir [Plotselinge en heftige overstrooming van rivieren in Indonesië die bij zwaren regenval], die gisteren weer een groot gedeelte van Semarang teisterde.
Java-bode, 4-04-1869

OVERLEDEN : C. H. Smit. a/b. het schip Fagel.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 30-05-1869

De Fagel is gestrand; niet de Tagal.
De locomotief, 06-07-1869

Het wrak van het Ned. schip Fagel is door een chinees gekocht voor ƒ 4,835,—.
Bataviaasch Handelsblad, 10-07-1869

Amsterdam, 6 Aug.
Volgens alhier ontvangen telegrafisch berigt van Java, was bij de schipbreuk van het schip Fagel, kapt. Hessels qq., op de Zuidkust van Java, de bemanning gered; ook zouden 1000 balen koffij aan land gebragt zijn.
Opregte Haarlemsche Courant, 07-08-1869

Amsterdam, 23 Aug.
Het Nederl. schip Fagel, kapt. Hessels qq., 29 Junij 11. van Tjilatjap herwaarts vertrokken, is 1 Julij bij Karang Bolong gestrand en vol water geloopen; van de lading, bestaande uit 8700 pic. koffij, 250 pic. tin en 160 pic. rotting, zijn 600 pic. koffij en 114 sch. tin geborgen; het wrak zou 7 Julij fop vendutie te Tjilatjap worden verkocht.
Algemeen Handelsblad, 24-08-1869