Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Galileï (1857)
Lina en Johanna (1876)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 2 Julij.
Volgens brief van kapt. Kock, voerende het fregatschip Galileï, den 27sten Junij van Banyuwangi te Oostwold binnen, had hij den 10den Maart ll. bij Mauritius een orkaan doorgestaan, waarin alle zeilen verloren gingen, booten en hetgeen zich verder op dek bevond aan stuk geslagen en over boord geslingerd, en de lading door de hevige stortzeeën belangrijk beschadigd werd.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 03-07-1858

Volgens brief van kapt. van der Mey, voerende het Nederl. schip Galilei, den 14 Febr. met schade te Kaapstad (SA) binnengeloopen, had hij het grootste gedeelte der lading gelost en was het schip den 3 April op de sleephelling gekomen. Bij de expertise werd bevonden, dat de looze kiel was weggeslagen en een groot aantal bladen koper aan stuurboordszijde waren losgewerkt. Bij nader onderzoek bleek, dat er vijf inhouten en zetters waren gebroken, verschillende houten nagels en koperen bouten waren uitgedreven oa een ruimbalk gesprongen was. Men was bezig een en ander te herstellen, en zou het schip binnen en buiten gebreeuwd en op nieuw gekoperd worden; ook waren 153 kr. suiker in beschadigden staat verkocht.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24-05-1867

Kaapstad (SA),20 Julij.
Behalve de Galilei, kapt. van der Mei, is er op 't oogenblik geen enkel Hollandsch vaartuig in onze havens. Voor dat schip echter zullen al zeer treurige herinneringen aan Tafelbaai verbonden zijn, als 't eenmaal onze kusten verlaten heeft. In de vorige maand berigtten wij het als geheel gerepareerd en zeilree, en werkelijk lag het op Zaturdag, den 22sten Junij, gereed om uitgesleept te worden, toen men bij het peilen der pompen ontdekte dat het schip vier à vijf voet water in had en reeds begon te zinken. In allerijl werd met magt van koelies en met behulp der bemanning van eene in 't zelfde bassin liggende Portugesche oorlogstoomboot de lading gelost en voor zoo ver mogelijk geborgen, terwijl inmiddels door een duiker onderzoek werd gedaan naar de oorzaak dier nieuwe ramp en bevonden dat het schip gestooten had op een anker dat het een paar dagen te voren door de zware deining verloren had. Er was een groot gat in den bodem nabij de kiel. Het gat werd zoo goed mogelijk door den duiker toegemaakt, en op aanbeveling van experts werd besloten het schip weder op de sleephelling te halen, en na te zien. Dat geschiedde. De breuk werd spoedig hersteld, liet schip te water gelaten en het restant der lading weer aan boord genomen, zoodat het Donderdag, den 18den, andermaal zeilree lag en ditmaal werkelijk werd uitgesleept. Maar nog schijnt aan de ongevallen van den rampspoedigen Galilei geen einde te zijn, daar het schip in den nacht weder is teruggekeerd, en gisteren een Noord-Westen storm in de Tafelbaai heeft moeten ondervinden, gedurende welke het tweemaal met anker en kabeltros van den wal is moeten voorzien worden.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24-08-1867

Amsterdam, 28 September
Kapt. van der Mey, voerende het Nederl. schip Galilei, van Batavia, laatst v. de Kaapstad (SA) herwaarts, als bijlegger te Vlissingen binnengeloopen, rapporteert dat met harde N. wind op de kust bezet geraakt zijnde, door een zware grondzee het galjoen werd weggeslagen en de boegspriet loswerkte, waardoor het geheele tuig dreigde over boord te gaan. Hij zoude een en ander uit eigen middelen herstellen en bevestigen en hoopte dan spoedig de reis naar Texel te kunnen vervolgen
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29-09-1867

Middelburg, 6 Oct.
Gisteren middag is te Vlissingen uit het dok gehaald het Nederlandsch driemastschip Galilei, kapt. van der Meij, onlangs met zeeschade aldaar binnengekomen. Het schip gaat buitenom naar Amsterdam.
Algemeen Handelsblad, 08-10-1867

Amsterdam, 21 Juni
Het Nedl. schip Galileï, kapt van der Meij, 29 April van Batavia naar Bushire vertrokken is volgens telegram van Bombay d. d. 20 dezer aldaar lek, met verlies van zeilen en gebroken ijzeren groote mast binnengeloopen. Zou gedeeltelijk moeten lossen om te repareeren.
Algemeen Handelsblad, 22-06-1873