Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Mercurius (1829)
 
Meer informatie over dit schip
G. J. ROLAND HOLST, J. H. A. BALWà‰, J. CORVER, H. SALM en B. D. BOSSCHER, Makelaars, als lasthebbende van hunne Principalen , zullen op Maandag den 11den Junij 1838, des avonds ten zes ure, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, Verkoopen:
...
Het extra ordinair welbezeild en gekoperd Nederlandsch BARKSCHIP MERCURIUS, Kapitein J. H. Seepe, volgens Nederlandschen Meetbrief lang 27 ellen 72 duimen, wijd 5 ellen 9 duimen, Hol 4 ellen 37 duimen, en alzoo gemeten op 274 tonnen.
Breeder bij de Inventarissen vermeld.
Algemeen Handelsblad, 08-05-1838

Het schip Mercurius, kapit. Havenga, van Amsterdam naar Suriname, is in den nacht van den 21 Oct. op Kentish Knock gestrand, en, na zwaar gestooten te hebben, vol water geloopen; de equipage en passagiers, uitgenomen den kapitein, welke niet te bewegen was het wrak te verlaten, hebben zich in boot gered, en, na door een Engeisch schip opgenomen te zijn, te Ramsgate aangebragt, van waar booten zijn afgezonden, om, zoo mogelijk, den kapitein te redden.
Groninger Courant, 27-10-1840

Volgens brief van Margate, van den 23 dezer, waren aldaar aangebragt 34 kelders jenever, eenige vaatjes boter enz., afkomstig van het op de Kentish Knock verongelukte schip Mercurius, kapit. A. P. Havinga, van Amsterdam naar Suriname; ook te Ramsgate waren drie fusten wijn, eenige kaas en boter, en eenig wrakhout aangebragt.
Rotterdamsche Courant, 31-10-1840

Z. M. heeft aan de manschap der Engelsche visscherpink, William and Richard, eene gratificatie verleend, als een blijk van goedkeuring en tevredenheid wegens het met levensgevaar redden, in october 1840, der manschap van het Nederlandsche barkschip Mercurius, verongelukt op de Kentish Knock, bij Ramsgate; zijnde nog bovendien aan den schipper Richard Andrens een loffelijk getuigschrift uitgereikt.
Arnhemsche Courant, 19-09-1841