Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Sagitta (1852)
Tjadda Geziena (1866)
Louis (1869)
 
Meer informatie over dit schip
Zwolle, 6 Mei.
Heden is alhier op de werf van den Heer W. R. van Goor met het beste gevolg te water gelaten het nieuwe barkschip Sagitta, gebouwd voor rekening Van de Heeren Fraissinet en van Baak te Amsterdam, en zullende gevoerd worden door Kapt. T. D. Lieuwen.
Algemeen Handelsblad, 08-05-1852

Eene der stoombooten, varende van Zwolle op Amsterdam (de stad Amsterdam), van daar vertrokken, arriveerde in den morgen van 13 dezer van laatstgenoemde plaats zeer vroegtijdig te Zwolle. Na hare vracht gelost le hebben, stoomde dezelve weder het Zwarte Water op, om de bark Sagitta die sedert verscheidene weken digt bij deze stad aan den grond had gezeten en nu door het hooge watergetijde vlot was gekomen, naar buiten te brengen;
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18-08-1852

Amsterdam, 19 Mei.
Volgens brief van kapt. Lieuwen, voerende het schip Sagitta, in dato Batavia 28 Maart, was hij aldaar, na 22 Nov. van de reede van Margate vertrokken te zijn en de geheele spaansche zee afgekruisd te hebben, in goeden staat aangekomen; had eenige schade aan het tuig bekomen, doch daarin zelf kunnen voorzien.
Opregte Haarlemsche Courant, 21-05-1853

Volgens brief van kapt. Bakker, voerende het schip Sagitta, dd. Savannah 12 Oct., was hij 7 dito, na tot 29 Sept., door harde tegenwind te New York te zijn opgehouden, aldaar in goeden staat aangekomen en bezig de ballast te lossen.
Algemeen Handelsblad, 03-11-1854

Paramaribo, 3 April
Op den avond van den 26sten ten 10 ure, raakte eene zoogenaamde matrozenpont, liggende voor de Plattebrug, in brand. Door spoedig aangebragte hulp van eenige schepelingen van Z. M. schoener Adder, die zich aan wal bevonden, bijgestaan door den stuurman en den kok van het schip Sagitta, mogt het gelukken den brand reeds in het begin te stuiten. De oorzaak is tot nog toe onbekend gebleven.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 08-05-1858

Antwerpen, 14 Nov.
Het schip Sagitta, kapt. Bakker, is gisteren nacht in een hevigen storm driftig geworden, tegen de deuren van de sluis geworpen en heeft eenige schade bekomen.
Algemeen Handelsblad, 18-11-1861

Amsterdam, 1 Maart.
Volgens brief van kapt. W. J. Bakker, voerende het schip Sagitta, dd. Hongkong 14 Jan., had hij op zijne reis van Yokohama derwaarts zware stormen doorgestaan, waardoor de groote mast en steng en groot want, braken, en eenige schade aan het galjoen, reelings, enz., ontstond; het schip was digt gebleven en maakte geen water.
Algemeen Handelsblad, 02-03-1864

PUBLIEKE VERKOOPING
In de Nieuwe Stads-Herberg, te Amsterdam.
MAANDAG 15 OCTOBER.
Het barkschip Sagitta, (geb. in 1852), kapt. W. J. Bakker ƒ 10,000. In slag ƒ 1200. C. J. Corver
Nieuwe Rotterdamsche courant, 17-10-1866


Amsterdam, 16 Dec.
Het nederl. schip Louis, kapt. D. K. de Jong, ligt volgens brief van den kapitein, d.d. 4 dezer, te Wyborg ingevroren.
De Tijd, 17-12-1874