Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Lewe van Nijenstein (1841)
 
Meer informatie over dit schip
Den 13de Febr. is met zware schade te Plymouth binnengeloopen, de engelsche schooner Eliza, kapt. Lehigh, van North Shields naar de Middellandsche zee, zijnde den 8sten dito op 11 w. lengte door het schip Lewe van Nijenstein, kapt. Dijkhuis, uit Texel naar Batavia, aangezeild geworden.
Opregte Haarlemsche Courant, 22-02-1842

Het barkschip Lewe van Nijenstein, kapit. T. D. Sikkens, van Archangelsk in Texel binnen, heeft, volgens brief van het Nieuwediep (N.H.) van den 5 dezer, de groote ra verloren en meer andere schade beloopen; zijnde twee dagen met eenen hevigen wind op de kust bezet geweest.
Rotterdamsche courant, 09-09-1847

H. SALM en A. ROOS, Makelaars, zullen op Maandag 18 Jan. 1858, des Avonds ten 6 Ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, Verkoopen: Een extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast BARKBCHIP, varende onder Nederlandsche Vlag, genaamd LEWE VAN NIJENSTEIN, gevoerd door Kapt. R.H. BORCHERS, volgens Meetbrief lang 32 Ellen, 80 Duimen; wijd 6 Ellen, 35 Duimen; hol 4 Ellen, 89 Duimen, er alzoo gemeten op 453 Tonnen of 239 Lasten. Breeder volgens Inventaris; en berigt bij bovengemelden Makelaar of bij de Kargadoors KRANENBORG & ZONEN. Dit Schip is 5 Januarij 1856 het laatst voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij Binnengekomen.
Algemeen Handelsblad, 15-01-1858

Amsterdam, 15 Febr.
Het schip Lewe van Neijenstein, kapt. Lamers, van hier te Padang aangekomen, levert de lading gedeeltelijk beschadigd uit.
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 16-02-1861

Texel, 8 jan.
De Lewe van Nyenstein, k. Borchers, van Tjilatjap binnen, heeft de sloep verloren en schade aan verschansingen bekomen; heeft zware stormen gehad.
Rotterdamsche Courant, 10-01-1865