Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Geziena Jantina (1848)
 
Meer informatie over dit schip
Den Helder, 10 Januarij.
Na het woeden der hevige stormen van den gepasseerden nacht, vernam men hier heden morgen, omstreeks vijf uur, het stranden van een schooner- of kofschip in de nabijheid van het Falga.
Men trachtte, niettegenstaande de duisternis en de hevige branding der zee, de reddingboot behoorlijk bemand, in zee te brengen; met de uiterste inspanningen mogt men daarin slagen, doch alle moeite, die men aanwendde om het in gevaar zijnde schip te bereiken, was, uit hoofde het holle der zee, vergeefsch. In dit dreigend oogenblik neemt Corn. Dito, een bootsgezel, het schier ongelooflijke besluit, om, na zich eene lijn om het ligchaam te hebben gebonden, waarvan men het andere einde aan land hield, te beproeven het schip al zwemmende te bereiken. Huiverend en angstvol zag men hem zich in zee begeven; ten spel aan de woedendste golven, die zich als steile rotsen verhieven, werd hij tot tweemalen toe door stortzeeƫn teruggeslagen, maar door menschlievendheid geprikkeld grijpt hij telkens nieuwen moed en heeft eindelijk het geluk het schip, het doel zijner opoffering, te bereiken. Nu in gemeenschap met het land zijnde, trachtte men de reddingboot op de door hem medegevoerde lijn uit te halen, waarin men aanvankelijk scheen te zullen slagen; doch digt nabij het schip genaderd zijnde, brak de lijn door de woede eener zee, waarop de boot vol water geraakte en met de bemanning op het strand werd geslagen. Bedoelde boot hierdoor voor het oogenblik onbruikbaar geworden zijnde, besloot genoemde C. Dito een stuk hout met eene lijn naar land te doen drijven, ten einde daarmede zware lijnen uit te halen, waar langs men de equipage door de branding heen zou kunnen redden. Dit plan, hoe hagchelijk anders, gelukte volkomen en verkleumd en verstijfd als zij waren, van koude en water, kwam de equipage met C. Dito behouden aan wal. Met blijdschap en dankbaarheid werd hij begroet, en, zoo iemand, hem vooral komt eene belooning toe, geƫvenredigd aan zijn manmoedig en menschlievend gedrag. Later vernam men, dat het kofschip is genaamd Gezina Jantina, kapt. H. Rozema, van , met koolzaad naar Amsterdam. De lading is beschadigd en zal mogelijk gedeeltelijk geborgen worden; het schip zal weg zijn.
Groninger Courant, 13-01-1852

In den loop der vorige week is te Den Helder, van wege de redding-maatschappij, aan Cornelis Dito uitgereikt een zilveren medaille met toepasselijk opschrift, voor zijn menschlievend gedrag in het redden van schipbreukelingen in Januarij 1852.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22-02-1853

PUBLIEKE VERKOOPING om KONTANTGELD, aan Den Helder, op Zaturdag den 7den Februarij 1852, des middags ten 12 ure, in het Lokaal Tivoli, van de TUIGAGE van het Nederlandsch KOFSCHIP GEZINA JANTINA, Kapt. H. ROZEMA, op de reize van Rouen naar Amsterdam, bij Kijkduin (N-H) gestrand, bestaande in ZEILEN, STAANDE en LOOPEND TOUWWERK, RONDHOUTEN, ANKERS, KETTINGS, KABELTOUW, BOOT, WATERVATEN en hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
Algemeen Handelsblad, 05-02-1852