Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Goede Vrede, de (1815)
 
Meer informatie over dit schip
Aan het DEPARTEMENT der Onbeheerde Boedels, zijn gedesolveerd, de navolgende Boedels, als:
Van JAN CREUTZMAN, (overleden op den 14den April 1839. aan boord van het Schip de Goede Vrede, Kapitein C. ZAAL) ...
Surinaamsche Courant, 02-06-1839

Het schip de Goede Vrede, Kapt. Zaal, van Suriname naar Amsterdam, te Dover binnen, heeft den 25 Maart ankers en kettingen verloren.
De Avondbode, 31-03-1840

Het schip de Goede Vrede, kapitein C. Zaal, den 6 januarij van Suriname naar Amsterdam vertrokken, is wegens gebrek aan water den 23 dezer te Dover binnengeloopen, hebbende één man der equipage verloren.
Rotterdamsche Courant, 31-03-1840

De schepen ... en de Goede Vrede, kapit. C. Zaal, van Suriname naar Amsterdam, den 6 dezer te Dover binnengeloopen, ... met gebroken boegspriet en andere schade.
Rotterdamsche Courant, 14-01-1841

BINNENGEKOMEN
Dover, 16 Jan.:
... Zaal, de Goede Vrede, id [= Amsterdam] n. Surin., lek, met verlies van zeilen en meer andere schade.
Algemeen Handelsblad, 21-01-1843

Aangaande het schip de goede Vrede, Kapt. C. Zaal, van Suriname n. Amsterdam, te Dover met schade binnengeloopen, wordt volgens brief van daar dd. 16 Jan. gemeld, dat hetzelve na voortdurend storm en orkanen doorgestaan te hebben, zwaar lek, en met verlies van zeilen en verschansingen aldaar was binnengeloopen; de kapitein vreesde dat de lading gedeeltelijk beschadigd zoude zijn geworden.
Algemeen Handelsblad, 23-01-1843

Amsterdam, 16 Junij.
Het Schip de Goede Vrede, Kapt. Zaal, van hier naar Suriname, is, volgens brief van den kapitein, den 13 dezer wegens stilte en dikke mist 1½ mijl van Calais gestrand , doch in den namiddag van dezelfden dag, zonder eenige schade, weder in vlot water gekomen, en had hij onmiddelijk met gunstigen wind de reis weder voortgezet.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17-06-1845

Amsterdam, 22 September.
Het schip de Goede Vrede, kapt. Peters, van Archangelsk op hier bestemd, is, volgens brief van den kapitein in dato 6 September, na veel stormen doorgestaan te hebben, aldaar met schade uit zee teruggekomen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24-09-1847

H. J.RIETVELD, P. BLOM, J.F.L. MEYJES en W. IJ. VAN REINOUTS, zullen op Maandag, zijnde den 20sten Sept. 1858, des Avonds ten 6 Ure precies, in de Nieuwe Stads Herberg , aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd Beambte, aan den meestbiedende of hoogstmijnende in Publieke Veiling Verkoopen:
Een extraordinair, welbezeild BARKSCHIP, genaamd de Goede Vrede, varende onder Ned. Vlag en gevoerd door Kapt. J. H. WITT, zijnde gemeten op 335 Ton of 177 Lasten.
En dat verder met al deszelfs Rondhouten, Opstaand en Loopend Want, Ankers, Touwen, Zeilen en andere Scheepsbehoeften, als breeder bij den Inventaris is vermeld.
Het voorz. Barkschip ligt aan de Werf het Witte Kruis.
Algemeen Handelsblad, 30-08-1858