Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Koning der Nederlanden (1837)
 
Meer informatie over dit schip
Op den zevenden September, des namiddags ten 2½ ure, is het van Amsterdam komende schip Koning der Nederlanden, kapt. T. W. Rotgers {J.W. Retgers], toebehoorende aan de reederij van wijlen den heer B.W. van Starckenborg van Straten, in de nabijheid van Ottensen (Kleine Kombuis) op een koraalrif vervallen, met zooveel geweld, dat eenige uren later er vier voet water in het ruim stond. Er waren verscheiden passagiers aan boord, alsmede de helft van het houtwerk voor het drooge dok te Surabaya, de andere helft is aan boord van de Prins Frederik der Nederlanden, aangebragt. Veel van het tuig is echter nog geborgen. Op den 18den 's morgens begaven zich Zr. Ms. schoener Sylph en het stoomschip Koningin der Nederlanden derwaarts, om het schip hulp toe te brengen, doch was het reeds vol water geloopen en gebroken; men vreest, dat het totaal zal zijn verloren. De ekwipaadje is gered. Men zegt, dat dit ongeluk wel eenigzins aan nalatigheid is toe te schrijven.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 01-12-1846