Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Maria Sophia (1847)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam 23 Nov.
In ons nommer van 28 October ll., deelden wij het verhaal eener ontmoeting mede, welke het brikschip Proteus, kapt. van der Veer, den 17 Junij op 34° 16' Zbr. en 14° 13' Ol., met een brikschip onder fransche vlag had, thans ontvangen wij van eene welwillende hand, de mededeeling eener dergelijke ontmoeting van kapt. M. van Gijzel, voerende het schip Maria Sophia, den 24 Aug. te Batavia gearriveerd. Den 17 Junij stevende genoemde kapt. op ongeveer 10° 38' Nb. en 22° 11' Wl., toen hij tegen den middag een schip gewaar werd van een bijzonder tuig, en dat geene zeilen bijhad. Hetzelve manoeuvreerde daarop spoedig met zijne zeilen, en naderbij komende, bleek het te zijn, een fraaije, zwarte driemast schooner, van gestrekten bouw, welke veel volk op het dek had. Zoodra kapt. van Gijzel de nederlandsche vlag heesch, vertoonde hetzelve eene half roode en half zwarte vlag, en ofschoon kapt. van Gijzel van koers veranderde, om het vreemde vaartuig te ontwijken, volgde hetzelve hem echter overal. Eindelijk ontdekte hij te gelijk met het opkomen eener bui, een schip in het noorden, waarop hij aanhield om zich met hetzelve te vereenigen. De kapitein van dit schip, merkte al dadelijk op, dat het bewuste vaartuig zeer scherp bij den wind zeilde. Over deszelfs bedoeling maakte men zich te meer ongerust, aangezien kapt. van Gijzel spetie aan boord had. De beide gezagvoerders kwamen overeen dien nacht bij elkander te blijven, en zoo de wind mogt veranderen, op het sein eener verdekte lantaarn gezamenlijk over te wenden. Spoedig daarop zagen zij het vreemde schip den steven oostwaarts wenden, en den volgenden dag was het verdwenen. Het schip hetwelk kapt. van Gijzel praaide en met welke hij tot den 24sten zamen is gebleven, schijnt de Canton, kapt. Bergner te zijn geweest.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24-11-1848