Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Hillegonda Maria (1829)
 
Meer informatie over dit schip
Notaris C. W. SEMLER, te Grouw, zal, op Maandag den 20 September 1841, des avonds om 7 uren, ten huize van den Kastelein T. G. Visser, te Grouw, finaal veilen en verkoopen: 2/32 in het SMAKSCHIP Hillegonda Maria, groot ruim 50 lasten, met quoteel AANDEEL in deszelfs Aan- en Toebehooren, zoo als het door den Medereeder Durk Douwes Visser wordt bevaren; waarop geboden is ƒ382.
Leeuwarder Courant, 10-09-1841

Binnengekomen:
Cuxhaven, 31 Oct.
Hillegonda Maria, v. d. Meulen, Oudsoen n. Dokkum, lek en met meer andere schade.
Algemeen Handelsblad, 03-11-1868

De Notaris G. POSTHUMA te Dokkum zal, mede ten verzoeke van den Notaris N. L. J. BRUINSMA te Ameland, op Donderdagen 31 Maart e. k. provisioneel en 7 April e. k. finaal, telkens 's namiddags 4 uur, in het logement van A. Hacquebord te Dokkum, publiek verkoopen: Een welbezeild SMAKSCHIP, genaamd Hillegonda Maria , laatst gevoerd door D D. v. d. Meulen, gemeten op 71 ton of 38 lasten, en zulks met volledigen Inventaris, zooals hetzelve thans is liggende te Dokkum.
Leeuwarder Courant, 25-03-1870

Sunderland, 18 Nov.
De Hillegonda Maria, kapt. Leistra, van Harlingen naar Newcastle, is hier binnengeloopen met verlies van ankers, kettingen, booten enz.
Algemeen Handelsblad, 21-11-1872

Berwick-upon-Tweed, 29 Dec.
Het Ned. schip Hillegonda Maria, kapt. D. J. Leistra, van Newcastle naar Groningen, is gisteren op de hoogte van de Farne Islands gezonken; het volk is met de eigen boot te Eyemouth aangekomen.
De Standaard, 02-01-1873