Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Witte Cornelisz de Witt (1851)
 
Meer informatie over dit schip
Heden voormiddag ten elf ure liep op de werf van den scheepsbouwmeester Duivendijke, te Lekkerkerk, met het beste gevolg van stapel het barkschip Witte Cornz. de With, groot circa 300 gemeten lasten, gevoerd zullende worden door kapitein T. van Rossen, voor rekening eener reederij, onder directie der heeren Pistorius en Bicker Caarten, zijnde dit het eerste aldaar gebouwde schip, voor de groote vaart bestemd.
Rotterdamsche Courant, 10-04-1851

Het barkschip Witte Cornelisz. de With, kapit. T. van Rossen, den 16 passato van Rotterdam te New York aangekomen met 193 passagiers en stukgoederen, na eene reis van 52 dagen, heeft den 15 mei des avonds op 49 Gr. 27 Min. NB. En 24 Gr. WL. in eenen hevigen storm uit het NW. eene stortzee overgekregen, die het schip plat op zijde wierp en bijna alles van het dek sloeg; de twee booten, de jol met de ijzeren davids, passagiers-kombuis, huizen boven de luiken en een gedeelte der verschansing medenam; twee landverhuizers en een matroos werden van bet dek geslagen en verdronken; de lading was geheel overgeworpen, al de ijzeren stukken in het onderruim weggeslagen en krom, de kooijen der passagiers aan stuurboord vernield. Des namiddags van den 16 mei bedaarde het weer en kreeg men het schip weder regter, en sedert dien datum werd de reis onder goed weder voortgezet. Het schip, dat geheel digt gebleven schijnt, zou na ontlossing in het drooge Dok halen, om de noodige herstellingen te doen. De Witte Corneliszoon de With lag den 26 junij te New York in lading naar Rotterdam.
Rotterdamsche Courant, 10-07-1852

Amsterdam, 12 Aug.
Het schip Witte Cornelisz. de Wit, kapt. Kruimel, moet te Surabaya koperen.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad,13-08-1858

Het te Rotterdam te huis behoorende barkschip Witte Cornelisz. de With kapt. Kruimel, v. Java n. Rotterdam bestemd, is in den nacht van 27 op 28 Nov., ten 1 uur, op de Westplaat van de Banjaard (Schouwen O. t. Z.) gestrand en op 28 dezer morgen ten 11 ure reeds geheel vol water geloopen. De loodsbooten en reddingskotter zijn onmiddelijk naar de strandingsplaats vertrokken, om hulp te verleenen en de equipage bevindt zich aan boord van de vaartuigen. Twee passagiers zijn gisteren avond ten 7 ure door een Arnemuider visscher aan wal gezet, welke ook eenige schuitjes tin en balen koffij van het schip heeft medegebragt.
Algemeen Handelsblad, 30-11-1858

Brouwershaven, 2 December.
Van de lading uit het schip Witte Cornz. de With, kapt. Kruymel, van Batavia naar Rotterdam, op de Banjaard gestrand, zijn tot heden 688 b. koffij , 47 sch. tin en 1 z. notemuscaat geborgen.
Opregte Haarlemsche Courant, 06-12-1858

Brouwershaven, 24 Apr.
Door de schokker van Ouddorp zijn heden alhier aangebragt 160 schuitjes tin, door dezen gevischt uit het wrak van het op de Banjaard verongelukte Nederl. schip Witte Cornelisz. de With.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26-04-1859