Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Stad Dordrecht (1850)
Rosa Elisa (1864)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam, 29 November
Als eene nadere bijzonderheid omtrent het voorgevallene met de van Dordrecht op Londen varende stoomboot de Stad Dordrecht, kapt. J. H. Stuit, diene het volgende:
Zaterdag jl het Brouwershavensche gat uitgevaren zijnde met eene aanzienlijke lading vee (schapen en koeijen), is zij Zondags tot aan de Engelsche kust gestoomd, doch is door de harde stormen van daar teruggedreven en genoodzaakt het ruime sop te kiezen; 200 schapen en 19 koeijen, benevens de steenkolen, zijn over boord moeten geworpen worden, ten einde het lek geworden schip te ligten en met verlies van zeilen en gebrek aan de machine is het den 26sten dezer weder voor Goerêe gekomen en aldaar binnen willende loopen, op het strand geraakt. Van Hellevoetsluis werd dadelijk de noodige adsistentie verleend, ankers en kabels derwaarts gevoerd, steenkolen aan boord gezonden en gelukte het de boot des avonds in vlot water te krijgen, waarna het schip den volgenden morgen naar de kanaalhaven is gestoomd, om verder naar Dordrecht op te varen. Van het nog aan boord zijnde gestorven vee heeft men zich ontdaan; enkele nog levende, doch in benarden toestand verkeerende koeijen werden verkocht en de gisteren ontscheepte in gezonden staat verkeerende beesten zijn weder ingeladen. Het verlies voor de eigenaars van dat vee zal nog al groot zijn, vooral daar zij, zooals men zegt, tegen geene dergelijke onheilen geassureerd waren. De schade, aan de stoomboot veroorzaakt, zal, denkt men, wel te overkomen zijn, immers wat het schip zelf betreft.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30-11-1850