Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Wilhelmina Frederika (1848)
 
Meer informatie over dit schip
Het te Texel gearriveerde Nederlandsche schip Wilhelmina Frederika, kapt van der Veer, van Suriname, is in den morgen van 14 December, op 40° N.B, en 34° W.L., met het Engelsche schip Lord Duncan, in aanzeiling geweest en heeft ten gevolge daarvan den bezaansboom gebroken, het zeil gescheurd en eenig touwwerk verloren.
De Oostpost, 01-03-1854

Harlingen, 18 Sept.
Heden is hier het berigt gekomen, dat het barkschip Willemina Frederika, van de firma Barend Visser en Zoon, gevoerd door kapt. F. Beekhuis, geladen met suiker en komende van Suriname, op Ameland gestrand is.
Het schip was eerst in Texel binnengeloopen, doch daarna weder teruggeslagen en afgedreven door hevigen wind en stroom tot onder genoemd eiland. De equipage is behouden.
Mogt het met dit vaartuig ten ergste beslaan, zoo zou dit verlies de tweede groote zeeramp zijn, waardoor het kantoor schade lijdt, daar toch voor korten tijd de Gouverneur Baron van Zuylen van Nyevelt insgelijks onder de kust door stranding verloren ging.
Nieuw Amsterdamsch Handels- en effecteblad, 21-09-1860

Beverwijk 7 oct.
De veiling der gedeeltelijke lading en voorwerpen van het op 17 sept. 11. onder Castricum gestrande barkschip Wilhelmina Frederika, kapit. Beekhuis, van Suriname naar Amsterdam, heeft ongeveer ƒ 3300 opgebragt.
Rotterdamsche Courant, 12-10-1860