Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Anna Paulowna (1839)
Johanna Elisabeth (1859)
 
Meer informatie over dit schip
Kapt. C. Jager, voerende het fregat Anna Paulowna, v. Amsterdam n. Batavia, schrijft uit Batavia, dat hij den 14den Junij , op 38° 12' Z. B. en 47° 9' L. O., een schip onder Engelsche vlag ontmoet heeft dat nood seinde en hetgeen bleek zijn roer verloren te hebben, genoemde kapt. had 5 dagen achtereen getracht dien bodem te helpen, doch werd door onhandzaam en stormweder daarin verhinderd, de 3e dag bij een oogenblik gunstig weder, zond men van het schip eene sloep voor den dokter van de Anna Paulowna daar kapitein en twee manschappen ziek lagen, hierop had kapitein Jager den dokter en opperstuurman medegegeven, de laatste ter opneming van bevind van zaken, kort daarna was de wind en zee zoodanig opgestoken dat dezelven weder met levensgevaar bij hem aan boord zijn genomen en het eene onmogelijkheid was naar den bodem met de boot terug te keeren. In eenen daarop volgenden vliegenden storm die 24 uren aanhield, hadden zij het schip kwijtgeraakt en na gehouden scheepsraad besloten af te houden, daar zij zich overtuigd hielden helzelve niet weder te vinden, hierdoor was hij verpligt geweest de 5 man, bestaande uit de twee stuurlieden en 3 matroozen aan boord te houden en naar Java over te brengen. Het schip was de Jupiter, van Scarborough, kapt. John Sidmare, van Liverpool naar Batavia.
Algemeen Handelsblad, 27-11-1840

Rotterdam 21 Januarij. Kapitein James Gilmore, gewezen gezagvoerder van de Engelsche brik Grafton, welke bodem den 9den Januarij in een zinkenden staat verlaten werd en waarvan de bemanning door het te Amsterdam te huis behoorende schip Anna Paulowna, kapt. W. Bek gered is, (zit ons nommer van 19 dezer art. Dover) betuigt ook namens zijne equipage, in de Shipping and Mercantile Gazette van 19 dezer, zijnen openlijken dank, aan kapt. Bek en de equipage van de Anna Paulowna voor hunne menschlievendheid aan hem en zijne equipage bewezen in de hagchelijke omstandigheden, waarin zij op het zinkende schip verkeerden; zoomede voor de gastvrijheid, welke zij gedurende hun verblijf op de Anna Paulowna, van allen mogten ondervinden. Ook aan de equipage van de Texelsche loodsboot No. 2, betuigt kapt. Gilmore zijnen dank voor de bereidwilligheid, waarmede men hem en zijne lotgenooten heeft overgenomen en in Engeland aan wal gezet.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22-01-1854

Amsterdam, 12 Aug.
Het schip Anna Paulowna, kapt. Beek, te Surabaya bezig met laden, had lekkage bekomen.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad,13-08-1858

Het schip Anna Paulowna, kapt. Bek Wzn., 21 Nov. A°.P°. te Batavia van China gearriveerd, is te Batavia afgekeurd en zou verkocht worden.
Algemeen Handelsblad, 28-02-1859