Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Jacomina (1841)
Drie Gezusters (1855)
 
Meer informatie over dit schip
Tot mijne diepe droefheid overleed alhier in den avond van den 19den dezer, op het onverwachts aan de thans heerschende ziekte, in den ouderdom van 66 Jaren, mijn Waarde Vader HENDRIK C. SCHUTH, voerende het Kofschip Jacomina, met welk schip hij gereed lag om zee te kiezen. Overtuigd van de deelneming van vele vrienden en bekenden, strekt deze tot algemeene kennisgeving.
Hellevoetsluis, 21 Augustus 1849.
R. H. SCHUTH.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-08-1849

PUBLIEKE VERKOOPING TE Schiedam, Op MORGEN Dingsdag 27 November 1849, des middags ten 1 ure, in de Koopmansbeurs, van Ca. 74 Lasten Gedroogde ROGGE.
Meerder en minder beschadigd van Koningsbergen aangebragt met het Schip Jacomina, Kapitein K. P. Huges. Liggende in Ligters bezijden bovengenoemde Beurs.
Nadere onderrigting bij de Makelaars J. B. NOLET en H. C. RIJNBENDE te Schiedam, en Wm. en AL Bs. SMALT en Co. te Rotterdam.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26-11-1849

het schip Jacomina, kapit. K. P. Huges, v. Amsterdam n. Livorno, is den 11 dezer lek en met verlies van verschansingen te Dover binnengeloopen.
Rotterdamsche Courant, 15-10-1850

Het schip Jacomina, kapit. K. P. Huges, van Amsterdam naar Livorno, te Dover binnen, heeft den 29 november de reis voortgezet.
Rotterdamsche Courant, 03-12-1850

Binnengekomen: Deal, 17 Junij;
Jacomina, Huges, Porto n. Londen, met verlies van anker en ketting.
Algemeen Handelsblad, 23-06-1854


Harlingen, 8 Maart.
De Ned. kofschepen Drie Gezusters, kapt. de Groot, en Hendrik, kapt. Burghout, toebehoorende aan den heer H. van Schouwenburg alhier, zijn volgens hier ontvangen telegrafisch berigt bij Drøbak vol water op strand geraakt. De Drie Gezusters zal waarschijnlijk weg zijn, doch de Hendrik hoopt men te kunnen afbrengen. Beide waren onlangs van hier met dakpannen naar Noorwegen uitgezeild.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 10-03-1862

Harlingen, 10 Maart.
De schepen 3 Gezusters, kapt. de Groot, en Hendrik, kapt. Burghout, beide van hier naar Noorwegen, bij Drøbak gestrand, zullen met de lading weg zijn; de opvarenden zijn gered.
Algemeen Handelsblad, 13-03-1862

Harlingen, 25 Maart.
Het Ned. kofschip Maria [moet zijn: Vrouw Martha], kap. Ebes, ligt hier thans voor onze haven; het is gekomen van Noorwegen met hout, en heeft de ekwipagiën aan boord van de hier te huis behoorende kofschepen Drie Gezusters, kapt. K. de Groot, en Hendrik, kapt. J. Burghout, welke, volgens ons vorig berigt, bij Drøbak op strand geraakt waren. De kapiteins der beide schepen zijn aldaar gebleven, om nog goederen te bergen, ofschoon de schepen niet zullen kunnen afgebragt worden.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 27-03-1862