Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Gouverneur Schomerus (1853)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam, 22 Maart.
Heden werd, op de werf van de heeren Gebroeders Visser alhier, de kiel gelegd van een schoenerschip, genaamd Gouverneur Schomerus, voor rekening van het handelshuis van den heer H. van Rijckevorsel alhier, hoofdzakelijk bestemd voor de vaart en den handel op de Kust van Guinea.
Nederlandsche Staatscourant, 24-03-1853

Den 28 dezer liep aan de werf van de heeren Gebrs. Visser van stapel het schoenerschip Gouverneur Schomerus, gevoerd zullende worden door kapt. W. C. Kool, en hoofdzakelijk bestemd voor den handel en vaart op de Kust van Guinea, alsmede op de W. I. eilanden, terwijl daarna de kiel gelegd werd van een driemast-schip, groot circa 400 Java-lasten, genaamd Burgeneester Hoffman, gevoerd zullende worden door kapt. N. A. Dijkama, en bestemd voor de groote vaart; beiden voor rekening van het handelshuis van den heer H. van Rijckevorsel.
De Grondwet, 31-10-1853 N.B.: In verdere berichten een brik genoemd (red.)

Vlissingen 25 Dec.
Het schip Gouvern. Schomerus, kapit. Steinhauss, van St. George Del Mina naar Rotterdam, alhier binnengeloopen, heeft de masten en de boegspriet gebroken; zal waarschijnlijk binnendoor naar Rotterdam opzeilen.
Groninger courant, 31-12-1856

Ten gevolge van bekomene wonden bij het omslaan met de Boot van het Schip Gouverneur Schomerus, overleed op den 27sten April ll. te Badagry, tot onze bittere droefheid, onze hartelijk geliefde Zoon, de Heer HUIBERT DOIJER, Hoofdagent ter Kuste van Guinea van den Wel Ed. Heer H. VAN RIJCKEVORSEL, te Rotterdam.
Zutphen, Julij 1859. J. S. DOIJER, P. DOIJER, EVEKINK.
Eenige Kennisgeving.
Algemeen Handelsblad, 07-07-1859

Door de rechtbank te St. George Del Mina is de persoon van A. Knecht, gezagvoerder van het brikschip Gouverneur Schomerus, te Rotterdam te huis behoorende, wegens diefstal, voor 5 jaren gevangenisstraf op het fort St. Jago veroordeeld.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14-11-1859

Binnengekomen: Hellevoetsluis, 18 Aug.
...Gouverneur Schomerus, Walter, Kust v. Guinea, met verlies van stengen en van groote ra.
Algemeen Handelsblad, 20-08-1860

De Diergaarde heeft op nieuw ontvangen: ... een Crocodil, een Afrikaansche Valk en een Parkiet, geschenk van den heer E. J. Walter, gezagvoerder van het brikschip Gouverneur Schomerus, beide schepen toebehoorende aan de firma H. van Rijckevorsel alhier
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20-08-1860

De Diergaarde heeft wederom ontvangen een Stekel-Rat (Hyitrix Macroura), een zeer zeldzaam dier, geschenk van den heer M. O. Berg, 1ste stuurman op het brikschip Gouverneur Schomerus, toebehoorende aan de firma H. van Rijckevorsel alhier.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21-08-1860

De Rotterdamsche Diergaarde heeft op nieuw ontvangen: ... een Mangabé Aap, geschenk van den heer N. J. A. Maarschalk, gezagvoerder van het brikschip Gouverneur Schomerus, van den heer H. van Rijckevorsel;
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 08-03-1862

Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat op den 17 Augustus ll., aan boord van het Brikschip Gouverneur Schomerus, overleed onze geliefde Broeder, de Heer NIKOLAAS GODFRIED TIELE, Gezagvoerder van dien Bodem.
Rotterdam, 19 October 1864.
C. P. TIELE.
J. M. 11. TIELE, Backer
Rotterdamsche Courant, 21-10-1864

De Makelaars F. N. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT, W. VAN DAM H.Hz., W. H. MONTAUBAN BAN VAN SWIJNDREGT, B. O D. HANEGRAAFF, H. N. MONTAUBAN VAN SWIJN- JïïM MéT DREGT en H. H. VAN DAM, te 109, zullen, als lasthebbende van hunne Meesters, op Dingsdag den 7den Februarij 1865, des Namiddags ten Half Een Ure, in de Zaal aan de Scheepsmakershaven, Wijk 1 N°. 499, Publiek Verkoopen:
Het extra Snelzeilend Gekoperd en Kopervast Nederlandsche GOUVERNEUR SCHOMERUS, volgens Meetbrief lang 27 el 90 duim, wijd 4 el 71 duim, hol 2 el 75 duim en alzoo groot 161 Ton met al deszelfs Rondhout, Staand- en Loopend Want, Ankers, Kettingen, Touwen, Zeilen en verdere Scheepsgereedschappen, zoo als hetzelve thans is liggende aan de Scheepstimmerwerf van de Heeren GEBs. VISSER, binnen Rotterdam.
Algemeen Handelsblad, 26-01-1865

VERKOOPING VAM SCHEPEN. Te Rotterdam op Dingsdag 7 Eebruarij. N°. 1. Het fregatschip Rotterdam, ƒ 42,000. Opgeh. – 2. Het brikschip Gouverneur Schomerus. ƒ 8000. Opgeh.
Algemeen Handelsblad, 10-02-1865

Rotterdam 6 Jan.
Volgens particulier berigt is de brik Gouverneur Schomerus, kapt. Arnold , den 10 November ll. ter reede van Asensinéa gestrand en totaal verloren. De equipage is behouden aan wal gekomen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07-01-1868